Urbanisme i Territori

Urbanisme i Territori

Aquesta àrea és responsable de la planificació i de la gestió urbanística del municipi i s'encarrega de vetllar pel seu desenvolupament equilibrat i sostenible.


També és competència d'aquesta àrea executar els projectes i la contractació d’obres previstes per l’Ajuntament de la Canonja en espais i edificis públics municipals. 


És des d'aquest mateix departament que es du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències i activitats urbanístiques de particulars, es vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local, alhora que es promouen programes de rehabilitació d'edificis.  


Regidor responsable de l'àrea: Roc Muñoz Martínez (PSC)

Geoportal Urbanístic

Aquesta eina permet als ciutadans conèixer els paràmetres urbanístics de les parcel·les del municipi.

Per accedir-hi fes clic al següent enllaç: https://gis.lacanonja.cat/canonjagp

POUM la Canonja - Aprovació Definitiva

Instruments Urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA

Modificació del sistema d’actuació del Pla Parcial 2, en la cantonada entre l’Avinguda de Tarragona i l’Avinguda de les Garrigues, de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a expropiació.


EN TRAMITACIÓ

Modificació puntual núm. 5 del POUM per la modificació en l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al Sud del Camp d’esports municipal.


Modificació puntual núm.6 del POUM per modificar la titularitat del sistema d'espais lliures a l'àmbit del CIM el Camp-Oest i per la creació d'una illa d'equipaments al llarg de l'Av. de Tarragona.


APROVATS DEFINITIVAMENT

Modificació puntual número 8 del POUM per la modificació de la qualificació de la finca situada al carrer Raval núm. 7 com a sistema d'equipaments comunitaris i regularització de la profunditat màxima edificable.


Pla de millora urbana 1 Canadell.


Modificació del sistema d’actuació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8, Castell de Masricart, de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a expropiació.


Modificació puntual número 4 del POUM de la Canonja, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d'una porció de la finca situada al C. Marina, 36.


Pla Especial urbanístic de la nova línia subterrània a 110 kV S.E. Tarragona-S.E Messer.


Modificació puntual número 3 del POUM de la Canonja, per la modificació del nivell de protecció de l'orfeó Canongí.


Modificació puntual número 2 del POUM de la Canonja consistent en la modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes amb l'exclusió de la finca del Mas de l'Abeurador.


Projecte de regularització de finques de zona verda i equipament dins del polígon d'actuació urbanística 6, les Granges del POUM de la Canonja (antiga UA-2).

Convenis urbanístics

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Canonja i l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del sector PPU-3, CIM del Camp Est, del terme municipal de la Canonja.

El conveni que es reprodueix va ser signat pels intervinents el dia 9 de novembre de 2020.

Projectes d'obra en tramitació

Projecte de millora del calvegueram municipal des del carrer Bellavista fins al barranc de desguàs de l’escola.