Urbanisme i Territori

Urbanisme i Territori

Aquesta àrea és responsable de la planificació i de la gestió urbanística del municipi i s'encarrega de vetllar pel seu desenvolupament equilibrat i sostenible.


També és competència d'aquesta àrea executar els projectes i la contractació d’obres previstes per l’Ajuntament de la Canonja en espais i edificis públics municipals. 


És des d'aquest mateix departament que es du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències i activitats urbanístiques de particulars, es vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local, alhora que es promouen programes de rehabilitació d'edificis.  


Regidor responsable de l'àrea: Roc Muñoz Martínez (PSC)

POUM la Canonja - Aprovació Definitiva

Instruments Urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA

Avanç de planejament de la Modificació puntual núm. 5 del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de la Canonja, per modificar l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al Sud del Camp d’esports municipal.


EN TRAMITACIÓ

Modificació puntual número 7 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació de la finca situada a la Plaça Mestre Gols núm. 2 de la Canonja com a sistema d’equipaments comunitaris.


Modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.


APROVATS DEFINITIVAMENT

Modificació puntual número 4 del POUM de la Canonja, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d'una porció de la finca situada al C. Marina, 36.


Pla Especial urbanístic de la nova línia subterrània a 110 kV S.E. Tarragona-S.E Messer.


Modificació puntual número 3 del POUM de la Canonja, per la modificació del nivell de protecció de l'orfeó Canongí.


Modificació puntual número 2 del POUM de la Canonja consistent en la modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes amb l'exclusió de la finca del Mas de l'Abeurador.


Projecte de regularització de finques de zona verda i equipament dins del polígon d'actuació urbanística 6, les Granges del POUM de la Canonja (antiga UA-2).

Convenis urbanístics

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Canonja i l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del sector PPU-3, CIM del Camp Est, del terme municipal de la Canonja.

El conveni que es reprodueix va ser signat pels intervinents el dia 9 de novembre de 2020.

Projectes d'obra en tramitació

Projecte executiu Museogràfic del centre d'interpretació arqueològica del jaciment prehistòric del Barranc de la Boella.

Projecte executiu de mesures correctores d’adequació a la normativa de protecció contra incendis del Col·legi la Canonja. 

Projecte elèctric de reforma de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió modalitat projecte. Grup “I”. Col·legi la Canonja. 

Projecte de reforma de la instal·lació de fontaneria i abastament d’aigua contra incendis (BIE’s) del Col·legi la Canonja.