Urbanisme i Territori

Urbanisme i Territori

Aquesta àrea és responsable de la planificació i de la gestió urbanística del municipi i s'encarrega de vetllar pel seu desenvolupament equilibrat i sostenible.


També és competència d'aquesta àrea executar els projectes i la contractació d’obres previstes per l’Ajuntament de la Canonja en espais i edificis públics municipals. 


És des d'aquest mateix departament que es du a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències i activitats urbanístiques de particulars, es vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local, alhora que es promouen programes de rehabilitació d'edificis.  


Regidor responsable de l'àrea: Roc Muñoz Martínez (PSC)

POUM la Canonja - Aprovació Definitiva

Instruments Urbanístics

INFORMACIÓ PÚBLICA

Pla de millora urbana 1 Canadell


Modificació puntual núm. 5 del POUM per la modificació en l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al Sud del Camp d’esports municipal.


EN TRAMITACIÓ

Modificació puntual núm.6 del POUM per modificar la titularitat del sistema d'espais lliures a l'àmbit del CIM el Camp-Oest i per la creació d'una illa d'equipaments al llarg de l'Av. de Tarragona.


Avanç de planejament de la Modificació puntual núm. 5 del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de la Canonja, per modificar l’àmbit del PAU-9 i de la zona que es troba al Sud del Camp d’esports municipal.


Modificació puntual número 7 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació de la finca situada a la Plaça Mestre Gols núm. 2 de la Canonja com a sistema d’equipaments comunitaris.


Modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació urbanística municipal de la Canonja, per la qualificació com a equipament de dues finques municipals en sòl no urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.


APROVATS DEFINITIVAMENT

Modificació del sistema d’actuació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8, Castell de Masricart, de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a expropiació.


Modificació puntual número 4 del POUM de la Canonja, per la qualificació com a sistema de serveis tècnics d'una porció de la finca situada al C. Marina, 36.


Pla Especial urbanístic de la nova línia subterrània a 110 kV S.E. Tarragona-S.E Messer.


Modificació puntual número 3 del POUM de la Canonja, per la modificació del nivell de protecció de l'orfeó Canongí.


Modificació puntual número 2 del POUM de la Canonja consistent en la modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes amb l'exclusió de la finca del Mas de l'Abeurador.


Projecte de regularització de finques de zona verda i equipament dins del polígon d'actuació urbanística 6, les Granges del POUM de la Canonja (antiga UA-2).

Convenis urbanístics

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Canonja i l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del sector PPU-3, CIM del Camp Est, del terme municipal de la Canonja.

El conveni que es reprodueix va ser signat pels intervinents el dia 9 de novembre de 2020.

Projectes d'obra en tramitació

Projecte constructiu de moviment de terres de la zona del camp d’esports municipal de la Canonja.

Projecte executiu per la instal·lació en l'edifici època de dues estructures amb el logotip.

Projecte de reurbanització de la Plaça Catalunya.