Jutjat de Pau

Jutjat de Pau
La Justícia de Pau constitueix el primer esglaó de l'organització judicial del nostre país i és el més proper als ciutadans. Es tracta d'un òrgan unipersonal amb jurisdicció al terme municipal que correspongui. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau. Existeixen jutjats de pau en tots els municipis catalans llevat en els que existeixen jutjats de Primera Instància i Instrucció.
         
De conformitat amb el que disposa l'article 100 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els jutges de pau coneixeran en l'ordre civil i penal dels processos, la competència dels quals els hi corresponguin per llei. Compliran tanmateix funcions de Registre Civil i qualsevol altre que la llei els hi atribueixi.

COMPETÈNCIES EN L'AMBIT PENAL

  • Celebració d'actes de mediació.
  • Actuacions penals de prevenció en aquelles que li són delegades i en les que li atribueixen les lleis.
  • Actes de cooperació judicial -exhorts- en matèria penal: notificacions, citacions, requeriments, citacions a termini...


PERSONAL DEL JUTJAT DE PAU

Jutge de Pau: Joan Pons Miquel
Jutge de Pau suplent: Antoni Rion Robert
Secretària: Eva Gran Ramos
 

COMPETÈNCIES EN L'AMBIT CIVIL

  • Celebració de judicis verbals

L'article 47 de la LEC estableix que correspon als jutjats de pau el coneixement en primera instància dels assumptes civils de quantia no superior a 90€ sempre que per raó de matèria no estiguin inclosos en l'article 250-1 de la LEC.

  • Celebració d'actes de conciliació civil fins a 6.000 euros

Article 140 de la Llei de Jurisdicció Voluntària.


HORARI I CONTACTE

Matins: Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h. 
Tardes: Dimarts i dijous de 16 a 19 h.

Horari d'estiu: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores
       
El Jutjat de Pau es troba situat al Castell de Masricart (Plaça del Castell,1; entrada per C/ Masricart)
Telèfon: 977545308 / 699379219
Fax: 977552568
Mail: jutjatdepau@lacanonja.cat