Noves tecnologies

Noves tecnologies

L'àrea de Noves Tecnologies s'encarrega de tots els temes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de facilitar l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics. En l'àmbit intern de l'Ajuntament, recau també sobre aquesta àrea la gestió i manteniment dels recursos informàtics i telefònics.

L'administració local s'esforça en utilitzar les innovacions tecnològiques al servei del ciutadans. I és de la competència d'aquesta àrea l'optimització dels recursos de l'Ajuntament i la millora en l'eficiència dels processos administratius mitjançant la incorporació d'aquestes noves tecnologies, juntament el repte de posar al servei del ciutadà aquelles eines que permetin una bona i major interlocució amb l'Ajuntament per mitjans telemàtics.


Regidor responsable de l'àrea: Iván Barceló Procas (PSC)