Escola d'Adults / CATALÀ

  • Nivell Bàsic: Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen iniciar-se en la comprensió i expressió oral per tal de poder participar en català en tasques i situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.
  • Nivell Elemental: Curs adreçat a persones que ja tenen uns coneixements bàsics de català i que volen perfeccionar la seva expressió i comprensió oral i escrita, així com iniciar-se en les normes ortogràfiques i gramaticals.
  • Nivell Intermedi: Curs adreçat a persones que dominen en gran part la llengua oral i volen aprendre a expressar-se per escrit i oralment de manera prou correcta i adequada en varietat estàndard.
  • Nivell de Suficiència: Curs adreçat a persones que volen assolir un bon domini de la llengua i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.