Covid-19 a la Canonja / La Canonja aprova un pla de xoc d’un milió d’euros amb mesures econòmiques i socials per fer front a la crisi de la COVID-19

La Canonja aprova un pla de xoc d’un milió d’euros amb mesures econòmiques i socials per fer front a la crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de la Canonja ha aprovat aquest dijous 11 de juny, en el primer ple telemàtic de la institució, un paquet de mesures socials i econòmiques excepcionals per tal de reactivar l’economia i el comerç local, i per ajudar a les famílies canongines a mitigar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19.

La suma total de recursos econòmics mobilitzats per fer front, de manera directa, a la crisi causada per la pandèmia s’eleva a un milió d’euros.

Una de les mesures aprovades ha estat la concessió d’ajuts d’urgència per atendre les despeses bàsiques dels nuclis de convivència integrats per persones empadronades al municipi de la Canonja i garantir la seva sostenibilitat econòmica, per les especials dificultats provocades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària generada per la COVID-19. Aquests ajuts van destinats a garantir les despeses bàsiques de la llar, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la pandèmia, i consisteixen en una prestació econòmica extraordinària, amb un únic pagament, per facilitar l’adquisició de productes d’alimentació i d’higiene personal, farmàcia, subministraments bàsics de la llar (aigua, llum, gas o altres), o d’altres que es puguin considerar indispensables o necessaris per la situació familiar o personal.

L’import d’aquesta prestació, es veurà augmentat en el cas que el sol·licitant o algun membre del nucli de convivència s’hagi vist afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, es trobés en situació d’atur a data de declaració de l’estat d’alarma o hagi perdut la feina a partir d’aquesta.

S’entén per nucli de convivència al mateix domicili, el format per la persona sol·licitant amb altres persones amb qui està unida per matrimoni o relació anàloga de convivència, o per lligams de consanguinitat fins al segon grau, és a dir, avis, pares, fills, germans i/o néts, o per adopció, que conviuen en el mateix domicili.

S'atorgarà un únic ajut per cada nucli de convivència de 125 € pel primer membre amb un increment de 100 € per cada membre de més.

S'abonarà un suplement de 100 € per cada membre del nucli que s’hagi vist afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, es trobés en situació d’atur fins el 14 de març de 2020 (inclòs) o hagi perdut la feina a partir d’aquesta data.

També s'han aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts al comerç, petites empreses i autònoms, atorgant-los liquiditat per contribuir al compliment de les seves obligacions empresarials i al manteniment de la seva activitat i ocupació, així com als que s’han vist obligats a tancar el seu establiment durant l’estat d’alarma o han vist reduïda la seva facturació en relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Aquests ajuts consistiran en una prestació econòmica extraordinària, amb un únic pagament, i  seran compatibles amb altres subvencions estatals o autonòmiques. L’import màxim d’aquesta tipologia d’ajut serà un únic pagament de 300 €.

En el cas que el sol·licitant, a partir de la declaració de l’estat d’alarma i mentre siguin vigents aquestes bases, s’hagi vist obligat a tancar el seu establiment per aquesta causa, o hagi vist reduïda la seva facturació en relació a la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma en un mínim d’un 50%, se li abonarà una quantitat suplementària de 150 €. En el cas que la reducció en la facturació sigui d’entre un 30 i fins el 50 %, s’abonarà una quantitat suplementària de 100 €.

La dotació pressupostària destinada a aquests ajuts pels nuclis de convivència i al comerç, petites empreses i autònoms és de 820.000 euros.

Aquests ajuts es podran demanar quant finalitzi el termini legal d'exposició pública de les bases aprovades i es publiquin al BOPT, al DOGC i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. S’informarà a la ciutadania de l’inici del termini de presentació de sol·licituds i dels mecanismes per fer-ho.

També s’ha aprovat la suspensió, durant el que queda de 2020, de la taxa d’ocupació pública de les terrasses d’establiments de restauració. Pel que fa a la resta de tributs municipals, que s’havien de començar a pagar al maig, s’han posposat els períodes de pagament tres mesos i podran ser fraccionats sense interessos.

També s’han modificat els requisits de les bases reguladores dels ajuts d’urgència social per ampliar el nombre de beneficiaris, suplementant la seva partida amb 15.000 euros més, i també les que regulen la concessió de subvencions, per a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar. De la mateixa manera que s’han incrementat les subvencions destinades a entitats socials amb un suplement d’11.000 euros.

Pel que fa a les subvencions ja existents, s’han augmentat per segona vegada aquest 2020 arribant al 50% d’increment, les destinades a persones joves per fer front al lloguer d’habitatge. També s’han incrementat les subvencions per despeses de llibres i material escolar, els premis pels estudiants de 2n de BAT amb millor expedient acadèmic i els ajuts per estudis universitaris. Les subvencions a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al municipi han vist incrementades també les quantitats a atorgar, suplementant la partida amb 25.000 euros més.

Així mateix, per poder adaptar-se a la situació derivada de la crisi sanitària, dotant les instal·lacions i el personal municipal dels elements de protecció adequats i facilitar també als petits negocis locals i als veïns de materials d’higiene i protecció, l’Ajuntament ha destinat una partida de 50.000 euros per aquests elements.

Tot i aquest esforç econòmic tant important, l’Ajuntament manté íntegrament tot el seu programa d’inversions per a aquest 2020. El que sí s’ha fet és destinar els 200.000 € de la partida dels pressupostos participatius a despeses i subvencions per la COVID-19.