Covid-19 a la Canonja / L'Ajuntament aprova la modificació del calendari fiscal per la situació generada per la Covid-19

L'Ajuntament aprova la modificació del calendari fiscal per la situació generada per la Covid-19

Per Resolució d'Alcaldia de data 24 d’abril de 2020, s'ha aprovat la modificació del Calendari Fiscal de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2020, modificant els terminis per al pagament, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l'estat d'alarma generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris a l'hora de complir certs tràmits i les obligacions tributàries i per facilitar el pagament dels deutes tributaris. El Calendari Fiscal està a disposició dels interessats a la Seu Electrònica.

  • Impost de béns immobles urbana: del 30 de juliol a 30 de setembre.
  • Impost vehicles tracció mecànica: del 30 de juliol a 30 de setembre.
  • Taxa recollida i eliminació d'escombraries: del 30 de juliol a 30 de setembre.
  • Guals: del 30 de juliol a 30 de setembre.
  • Cementiri: del 30 de juliol a 30 de setembre.
  • Impost d'activitats econòmiques: del 28 d’agost a 30 d'octubre.
  • Impost béns immobles característiques especials: del 28 d’agost a 30 d'octubre.
  • Impost béns immobles rústica: del 28 d’agost a 30 d'octubre.

Si qualsevol dels dies anteriorment exposats fos dissabte o festiu, es considerarà el següent dia hàbil posterior.

Formes i mitjans de pagament: CaixaBank SA BBVA

En els tributs delegats a BASE – Gestió d'Ingressos, les entitats col·laboradores amb les que tingui conveni.

Rebuts domiciliats càrrec en compte:

  • 17 d’agost de 2020: impost de béns immobles urbana, impost vehicles tracció mecànica, taxa de recollida i eliminació d'escombraries, taxes de guals/reserva d'espai i cementiri.
  • 15 de setembre de 2020 impost d'activitats econòmiques, Impost béns immobles característiques especials i Impost béns immobles rústica.

Advertiment: transcorregut el termini d'ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin”.


El Calendari Fiscal està a disposició dels interessats a la Seu Electrònica.