Covid-19 a la Canonja / Suspensió de les sessions ordinàries de la comissió informativa, ple i comissió especial de comptes.

Suspensió de les sessions ordinàries de la comissió informativa, ple i comissió especial de comptes.

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde resol:

Primer.- La suspensió de les Sessions Ordinàries de la Comissió Informativa Municipal i del Ple de l’Ajuntament.

En el cas que sigui indispensable dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients, o, en el seu cas, s’habilitaran els mitjans necessaris perquè la sessió es pugui realitzar de forma no presencial. En cas de celebrar-se sessió extraordinària, caldrà habilitar els mitjans oportuns per tal de garantir la publicitat de la sessió.

Segon.- La suspensió de les sessions de la Comissió Especial de Comptes.

Tercer.- La suspensió aprovada en els apartats precedents, romandrà vigent en tant duri la declaració de l’estat d’alarma decretat per l’Estat.

Quart.- Notificar la present resolució a tots els membres de la Corporació per mitjans electrònics i comunicar-la a tots els treballadors mitjançant el seu mail corporatiu.

Cinquè.- Publicar la present resolució al tauler electrònic de la seu electrònica municipal.


DESCARREGA EL DECRET D'ALCALDIA: