Covid-19 a la Canonja / Resolució d'alcaldia relativa a la pròrroga de les mesures adoptades pel COVID19 i suspensió de cobraments de tributs

Resolució d'alcaldia relativa a la pròrroga de les mesures adoptades pel COVID19 i suspensió de cobraments de tributs

En data 26/03/2020, aquesta alcaldia ha resolt:

Suspendre definitivament, sense perjudici que es fixaran, quan sigui possible, noves dates per a la seva celebració, les següents activitats organitzades per l’Ajuntament: 

  • Jornades de Màgia Impossible – 1, 3, 4 i 5 d’abril
  • Casals de Setmana Santa – 6, 7, 8 i 9 d’abril
  • Actes de celebració de la Festa de la Municipalitat – 15, 17,18 i 19 d’abril

Mantenir les mesures de suspensió d’activitats, tancament de centres municipals i suspensió de processos selectius de personal, en tant duri la declaració de l’estat d’alarma, o les pròrrogues que es puguin acordar.

Prorrogar les mesures previstes a la resolució de l’alcaldia de data 18 de març de 2020, en tant duri la declaració de l’estat d’alarma, o les pròrrogues que es puguin acordar.

Adoptar les següents mesures en l’àmbit de la gestió i recaptació tributària municipal, que seran efectives des de la declaració de l’estat d’alarma, fins el 30 d’abril de 2020.

  • Suspensió dels terminis de cobrament en voluntària de tots el padrons de caràcter col•lectiu, que gestiona l’Ajuntament, i les seves liquidacions.
  • Ajornament dels cobraments mitjançant el sistema de fraccionament, ajornaments i altres pagaments personalitzats.
  • Suspensió de tots els procediments d'inspecció i sancionadors de tot tipus.


Podeu veure el decret complert al tauler d'anuncis municipal o bé fent CLIC AQUÍ.