Covid-19 a la Canonja / Ban d'Alcaldia sobre les restriccions de mobilitat a la via pública

Ban d'Alcaldia sobre les restriccions de mobilitat a la via pública

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

El Govern de l’Estat, en exercici de les facultats que li atribueix l’article 4, apartat b) de l’article 116.2 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels Estats d’Alarma, Excepció i Setge, ha aprovat el Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. En el següent enllaç trobareu les mesures més destacades des de la perspectiva dels ens locals: Nota informativa sobre el Reial Decret d'estat d'alarma.


DESCARREGA EL BAN D'ALCALDIA AQUÍ