Edificis i espais emblemàtics / Edifici ÈPOCA

Edifici ÈPOCA

L’edifici d’usos polivalents ÈPOCA (Espai POlivalent CAnongí), situat al bell mig de la Rambla 15 d’abril, està format per un prisma regular de dues alçades i planta rectangular. L'edifici està destinat a diferents usos i activitats socials i disposa també de cafeteria oberta al públic.

S’ha buscat una distribució que s’adeqüi a l’estructura tot afavorint l’òptima relació entre les peces, reduir al màxim els passos de circulació, independitzar les zones de diferent ús, donar unes proporcions útils per la col·locació de mobiliari i dels moviments que es produiran en cada peça i obtenir la millor il·luminació i ventilació possible respectant un ordre compositiu exterior.

Les dues plantes estan formades per una barra més compacta, que defineix la façana a llevant, on s’hi troba l’escala, els serveis i les diferents dependències. La resta d’edifici el formen, a cada pis, un espai polivalent limitat per tres façanes de vidre amb diferents proteccions solars i per la barra de serveis. Aquest espais són divisibles mitjançant envans lliscants.

A la planta baixa, la façana sud-oest la defineix un porxo que s’obre a la zona de vianants de la Rambla i complementa la porxada de les edificacions residencials existent a l’altre costat del vial de vianants. També permet una major relació exterior entre la Rambla i la plaça al sud de l’edifici.

La façana de la barra de serveis, a nord-est, és ventilada i acabada en xapa d’acer ondulada i d’acabat galvanitzat. Els laterals són a base de panells de formigó prefabricats i gelosia metàl·lica amb malla deployé. La façana principal, donant a oest, disposa d’unes lames verticals d’alumini.

Les comunicacions verticals estan formades per un ascensor adaptat rodejat d’una escala de tres trams que accedeixen a la coberta.

Contacte: