La segregació pas a pas

La segregació pas a pas

Ara que la Canonja ja ha aconseguit la municipalitat plena, cal explicar els diferents tràmits que s'han dut a terme durant gairebé 7 anys per arribar on estem ara. No ha estat una feina fàcil i tant el consistori canongí com altres institucions del poble han hagut de lluitar de valent per veure el seu somni fet realitat.

2004 Tarragona i la Canonja volen la segregació
3 de maig de 2004. Acord del Ple de l'Ajuntament de Tarragona en el qual es manifesta la voluntat de Tarragona d'iniciar els tràmits perquè la Canonja es pugui constituir en municipi propi.

                           
27 de maig de 2004. Acord del Ple de l'Ajuntament de la Canonja en el qual se sol·licita a l'Ajuntament de Tarragona que iniciï els tràmits de segregació i que el procés es faci amb la participació activa de la Canonja.

2 d'agost de 2004. S'assumeixen materialment la totalitat de les competències delegades per l'Ajuntament de Tarragona en data 3 de març de 2003.

8 de novembre de 2004. Es constitueix una comissió paritària amb membres tècnics i polítics de l'Ajuntament de la Canonja i l'Ajuntament de Tarragona.

 2005 Es constitueix la Comissió Paritària
27 de gener de 2005. El Ple de l'Ajuntament de la Canonja designa els membres que actuaran en representació seva en l'esmentada Comissió Paritària. L'Ajuntament de Tarragona els designa per acord del seu Consell Plenari de data 8 de març de 2005. 

13 d'abril de 2005. Es constitueix la Comissió Paritària de, es fixen els objectius, es fa constar la normativa aplicable als supòsits d'alteració de termes municipals i s'acorda recaptar dades dels diferents departaments de l'Ajuntament de Tarragona als efectes de redactar l'estudi de viabilitat econòmica.

6 de juliol de 2005. Es reuneix la Comissió Paritària. El principal punt de l'ordre del dia és la presentació de les dades econòmiques referents a la viabilitat de creació del municipi de la Canonja (terme històric) en els termes encarregats a la sessió anterior. S'acorda que part dels tècnics municipals i de l'Ajuntament de la Canonja realitzin un nou estudi econòmic que prengui com a base tres magnituds territorials diferents del terme històric de la Canonja:
1) l'àmbit territorial de l'Ajuntament de la Canonja
2) el barri de Bonavista
3) el sector industrial de la petroquímica
                       
26 d'octubre de 2005. Es presenten els nous estudis econòmics redactats pels tècnics municipals i de l'Ajuntament de la Canonja i s'acorda que l'ajuntament de la canonja i l'Ajuntament de Tarragona redactin un model adoptat per cada una de les corporacions, a debatre en una propera sessió.

29 de desembre de 2005. L'Ajuntament de la Canonja presenta a l'Ajuntament de Tarragona una primera proposta de segregació.

 2006/07 S'estableix l'àmbit territorial del nou municipi
20 de febrer de 2006. Es dóna compte a la Comissió Paritària dels informes emesos per la Canonja i Tarragona en relació a les propostes sobre delimitació del terme municipal. S'acorda que els tècnics de Tarragona i la Canonja facin un estudi econòmic comparatiu amb altres ajuntaments similars i també una delimitació territorial racional.
                  
17 de març de 2006. Es reuneix novament la Comissió Paritària. Es presenten els informes dels vocals tècnics municipals de l'Ajuntament de Tarragona i de l'Ajuntament de la Canonja en relació a la participació dels ingressos de la indústria química (estudis comparatius amb altres municipis similars). Es tracta també el tema de la delimitació territorial.

11 d'agost de 2006. La Comissió Paritària va acordar assumir la proposta consensuada per ambdues parts, per la representació de Tarragona i per la Canonja, sobre la determinació i establiment de l'àmbit territorial del nou municipi.

3 d'octubre de 2006. La Comissió Paritària acorda proposar a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Tarragona la confecció de la Memòria justificativa de la constitució de la Canonja com a municipi i de tota la documentació que ha de contenir l'expedient, basada en els acords adoptats en matèria economicofinancera i de determinació de l'àmbit territorial del nou municipi.

16 d'abril de 2007. Acord del Ple de l'Ajuntament de Tarragona, pel qual s'inicia l'expedient d'alteració de termes municipals consistent en la segregació de la Canonja per constituir-se en nou municipi.

 2008 Dictamen desfavorable a la segregació
27 de febrer de 2008. La Comissió de Delimitació, tot i tenir en compte la peculiaritat i la singularitat històrica de la Canonja, informa desfavorablement sobre l'expedient en considerar que no existeixen nuclis territorialment diferenciats, atès que entre el nucli urbà de la Canonja i el nucli de Bonavista, que restaria al de Tarragona, existeix continuïtat territorial i d'edificacions i no hi ha, per tant, una franja classificada com a sòl urbanitzable d'una amblada mínima de 3.000 metres entre els nuclis més propers dels municipis resultants.

22 de maig de 2008. La Comissió Jurídica Assessora emet dictamen desfavorable a la segregació, atès que no es complien tots els requisits previstos legalment per poder constituir un nou municipi, tot i que apunta que seria possible cercar una solució singular a través d'una iniciativa legislativa.


 2009/10 S'aprova a Llei per crear el municipi de la Canonja
Decret 1/2009, de 7 de gener, del conseller de Governació i Administracions Públiques, pel qual es denega a segregació d'una part del terme municipal de Tarragona per constituir un nou municipi amb la denominació de la Canonja.
           
Març de 2009. Es presenta una moció conjunta subscrita per tots els grups del Parlament de Catalunya, instant al Govern de la Generalitat per tal que redacti una llei específica que possibiliti la constitució de la Canonja com a municipi independent.

21 d'abril de 2009. El Govern de la Generalitat inicia els tràmits per a l'elaboració de la Llei, amb l'aprovació de la memòria inicial del projecte de llei.

8 de maig de 2009. Visita del conseller Ausàs per presentar a l'Ajuntament de la Canonja l'avantprojecte de Llei.

28 de juliol de 2009. El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el projecte de llei de creació del municipi de la Canonja, i el conseller Ausàs torna a la Canonja, on juntament amb l'alcalde van realitzar una roda de premsa per explicar que la segregació serà efectiva quan s'aprovi el projecte de Llei pel Parlament de Catalunya, entrant en vigor sis mesos després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

11 de novembre de 2009. En sessió del Ple del Parlament de Catalunya, s'aprova iniciar el tràmit parlamentari per a l'aprovació de la llei de creació del municipi de la Canonja. A la sessió hi assisteixen l'alcalde de la Canonja, els regidors i els membres de la Plataforma per la Municipalitat.

17 de febrer de 2010. Diferents persones compareixen davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, en relació al projecte de llei de creació del municipi de la Canonja. Entre els compareixents, per la Canonja, hi figuren l'alcalde Roc Muñoz Martínez, l'exalcalde, Sr. Josep Canadell Veciana, i els Srs. Josep Llop Tous, Francesc Roig Queralt i Raül Vilanova Mata.

15 d'abril de 2010. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el projecte de llei de creació del municipi de la Canonja.

30 d'abril de 2010. El Diari Oficial de la Generalitat publica la nova llei de creació del municipi de la Canonja.

28 d'octubre de 2010. La Comissió Paritària tanca l'acord per la separació efectiva dels dos municipis. Es manté l'acord econòmic aprovat el 2006 dins de la Memòria de la constitució de la Canonja.

30 d'octubre de 2010. La Canonja ja és oficialment un municipi. Se celebra l’acte de presa de possessió de la comissió gestora de la Canonja que ha de governar el municipi fins el final d'aquesta legislatura. Al ple extraordinari es nomenen també els vocals de d'aquesta comissió que, per unanimitat, escolleixen a Roc Muñoz Martínez com a president. L'acte està presidit pel conseller de Governació i Administracions públiques, Jordi Ausàs, i per l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.