Tràmits i serveis / Vía pública: ocupació i estacionament / Llicència municipal d'ocupació de via pública amb terrasses o similars

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de llicència municipal d’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa o similar ja sigui per primera vegada o bé per terrasses ja autoritzades en anys anteriors.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l’establiment, o el seu representant legal, que tingui la preceptiva llicència d’activitat.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l’any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 hTAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.

L’ocupació de la via pública es podrà sol·licitar per tot l’any o bé per temporada (des de l’1 de juny fins el 30 de setembre)

En tot cas, cada any s’haurà de tornar a sol·licitar l’ocupació de la via pública per instal·lar una terrassa o similar.UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d’Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La resolució sobre l’atorgament o la denegació de l’autorització es dictarà en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

En cas que sigui la primera vegada que se sol·liciti:

 •     Model de sol·licitud degudament emplenat

 •     Pòlissa dassegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 , inclosa la Terrassa.

 •     Justificant de la contractació de la pòlissa de lassegurança, de lexercici en vigor.

 •     Dipòsit de fiança, amb caràcter general,  per tal de garantir el compliment de les condicions de la llicència, per

       un import de 250 .

 •     Dipòsit de fiança per lafectació amb elements fixos en la via pública, per un import de 500 (si escau).

 •     Plànol a escala, demplaçament i planta.

 •     Tipus de material de les cadires, les taules i els para-sols (no sadmet publicitat).

   

En cas que se sol·liciti locupació de la via pública per terrasses autoritzades en anys anteriors:

 •     Pòlissa d’assegurança, en cas que s’hagi modificat l’assegurança anterior.
 •     Justificant de la contractació de la pòlissa de l’assegurança, de l’exercici en vigor.
MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud de llicència municipal d’ocupació de via pública amb terrasses (primera vegada sol·licitud) vp01.pdf
Sol·licitud de llicència municipal d’ocupació de via pública amb terrasses (ja autoritzades en anys anteriors) vp02.pdf