Tràmits i serveis / Subvencions / Subvenció per al suport de l'activitat comercial i empresarial 2018

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvencions per al suport de l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials a la Canonja, en l'àmbit de les claus urbanístiques R1, R2 i R4a, període 1 de gener a 31 de desembre de 2018. Es tracta de subvencions destinades a sufragar, en part, les despeses derivades de la redacció dels projectes d'activitats o certificats tècnics per la posada en funcionament de l'activitat.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que sol·licitin llicència per l'inici d'una activitat empresarial o comercial a la Canonja dintre de l'àmbit de les claus urbanístiques indicades, i en el període 1 de gener a 31 de desembre de 2018.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà, un cop publicada la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, a partir de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2018.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds d’ajuts es presentaran al Registre general de l’Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidoria de Promoció Econòmica.

La Comissió qualificadora, encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per l'arquitecte municipal i per l'administrativa de l’àrea d’alcaldia.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de dos mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 186, de data 26 de setembre de 2017, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 200, de 17 d'octubre de 2017.

La modificació de les presents bases, aprovada definitivament, es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 152, de 6 d'agost de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud degudament normalitzada, que facilitarà l'Ajuntament.
  • Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI del sol·licitant.
  • Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
  • Un exemplar del projecte d'activitat o certificat tècnic per la posada en funcionament de l'activitat, pel qual se sol·licita la subvenció.
  • Pressupost de la redacció del projecte o certificat.
  • Còpia de la sol·licitud d'autorització administrativa o comunicació que l'habiliti per exercir l'activitat.
  • Declaració responsable d'incompatibilitats, d'acord amb el què disposa l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'Ajuntament facilitarà el corresponent model normalitzat.
  • Certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  • Dades bancàries.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol.pdf
Model de declaració responsable declaracio.pdf
Bases de la convocatòria bases.PDF
Extracte de la convocatòria extracte.pdf
Modificació de les bases de la convocatòria mbases.pdf