Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, adreçades a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, exercici 2018.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvencions per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, adreçades a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, exercici 2018.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran ser beneficiàries totes les persones físiques, empadronades al municipi de la Canonja, sempre que compleixin els següents requisits:

a) No percebre cap rendiment del treball durant l'exercici o desenvolupament de cap activitat econòmica.

b) Percebre una pensió per jubilació, per invalidesa, per viduïtat o per orfandat, en el moment d'obrir-se la convocatòria, o bé una pensió o prestació no contributiva, inclòs el PIRMI, sempre que el seu import mensual de l'exercici de la convocatòria estigui dins dels marges previstos a l'apartat de condicions econòmiques, especificades en el punt novè de les presents bases.

c) Ser titular o cotitular, en el moment d'obrir-se la convocatòria, d'alguns dels següents drets sobre un habitatge:

-D'un dret real d'usdefruit o d'habitació.
-D'un dret de propietat.
-D'un dret d'arrendament, com a arrendatari del mateix, sempre que no s'hagi produït un subarrendament total o parcial.

d) No percebre qualsevol altra subvenció per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacionals.

En tot cas, els habitatges sobre els que recaiguin els drets hauran de reunir els següents requisits:

I) Ser el domicili habitual del o dels sol·licitants i que consti com a lloc d'empadronament del sol·licitant a la data d'obertura del termini de presentació de sol·licituds. Aquest requisit serà comprovat en el Padró municipal de l'Ajuntament.

II) Que la vivenda en qüestió estigui donada d'alta com a habitatge a efectes d'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de la taxa de recollida d'escombraries. Aquest requisit serà comprovat en la base de dades de recaptació municipal.
Que la vivenda no estigui donada d'alta a nom del sol·licitant no serà motiu per impedir la seva tramitació, sempre que el sol·licitant insti i obtingui la corresponent modificació del titular.

III) Es consideren cotitulars dels drets, els cònjuges, parelles de fet o persona amb qui convisqui el titular, i que compleixin algun dels supòsits especificats en l'apartat b) de les presents bases. No s'admetran, en els supòsits de cotitularitat, que cap d'ells no percebi cap de les prestacions indicades a l'apartat b) i, per tant, en els supòsits de cotitularitat, almenys un d'ells haurà de ser pensionista o perceptor d'una prestació no contributiva dins dels límits previstos.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament és de tres mesos comptadors a partir de la publicació íntegra de la present convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre general de l'Ajuntament, en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Acció Social i Ciutadania.

La Comissió qualificadora, encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidora d'Acció Social i Ciutadania, per l'administrativa municipal responsable de subvencions i pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

De conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim de resolució de les sol·licituds serà de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 152, de data 6 d’agost de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.    

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 176, de 12 de setembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) Sol·licitud degudament normalitzada, que facilitarà l'Ajuntament.
b) Fotocòpia del DNI/NIE del o dels sol·licitants.
c) Acreditació de la representació invocada (si escau), en qualsevol de les formes admeses en dret.
d) Justificants de la pensió que percep durant l'any de la convocatòria, expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, indicant el seu caràcter.
e) Justificant acreditatiu de no estar donat d'alta per cap activitat econòmica, de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
f) Cas de rebre una prestació no contributiva per l’administració autonòmica, justificant del seu import mensual en l'exercici de la convocatòria, acreditat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
g) Acreditació de la titularitat d'un dret d'arrendament, com a arrendatari, si és el cas.
h) Acreditació de la titularitat del bé que dona lloc a l'ajut, només quan els tributs no figurin a nom del sol·licitant.
i) Dades bancàries.
j) Fotocòpia del justificant de pagament del rebut de la taxa de recollida d'escombraries de l'any de la convocatòria referent al domicili habitual del sol·licitant.
k) Tots aquells altres documents previstos en el model de sol·licitud que s'aprovi.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud br01.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats decl.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria extracte.pdf