Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions individuals per despeses per l’obtenció de llibres i material escolar, curs 2018-2019

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvencions individuals per despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants i en Centres d’Educació Especial, per als estudis d'Educació Infantil, Educació Primària, Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, curs 2018-2019.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els alumnes empadronats al municipi de la Canonja abans del dia 1 de gener de 2018, i que assisteixin als centres de Llars d’infants, d’Educació Especial, d’Educació Infantil, Educació Primària, Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, públics i privats concertats, assignats pel Departament d'Ensenyament.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament s'iniciarà a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 15 d’octubre de 2018.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, si és el cas, al Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11), en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Ensenyament.

La Comissió qualificadora, encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidora d'Ensenyament, per l'administrativa municipal responsable de subvencions i pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposa la base desena de les bases reguladores de la convocatòria.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 152, de data 6 d’agost de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 176, de 12 de setembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat).
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE del sol·licitant.
  • Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement.
  • Certificat del centre docent on els beneficiaris estiguin cursant els estudis corresponents al curs 2018-2019 d’Educació Especial, Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior i Batxillerat, així com certificat de les Llars d’infants.
  • En cas de família nombrosa o monoparental, fotocòpia del títol/carnet oficial vigent expedit per l'administració competent.
  • En el cas de divorci o separació legals dels pares, aportació voluntària de còpia de la sentència de separació o divorci. En cas que estigui en tràmit, fotocòpia del justificant d’interposició de demanda o document notarial.
  • Factura original segellada per l’establiment on s’hagi efectuat l’obtenció dels llibres i material escolar.
  • Si és el cas, certificat degudament signat i segellat pel director/a i pel secretari/ària del centre, conforme aquest ha rebut una aportació econòmica que ha tingut com a contraprestació la concessió de llibres i/o material escolar, amb indicació de les dades de l'alumne, el curs que realitza i l'import.
  • Declaració responsable d’incompatibilitats, d’acord amb el que disposa l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Número de compte bancari.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol.pdf
Model de conformitat d'escolarització curs 2018-2019 conf.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats decl.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria extracte.pdf