Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions destinades a persones joves per al pagament del lloguer 2018

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvencions destinades a persones joves per al pagament del lloguer, any 2018.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els joves entre 18 i 34 anys que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronats a la Canonja i que formalitzin un contracte de lloguer amb domicili a la Canonja durant el període que va de l’1 de gener de 2018 al 30 de novembre de 2018 (inclòs).

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i finalitzarà el 30 de novembre de 2018 (inclòs).

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC), al c/ Raval, 11, en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, disponible en aquestes oficines i en la pàgina web municipal www.lacanonja.cat, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

En el termini màxim d’un mes des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre general de l’Ajuntament, l’òrgan competent per a l’aprovació de la subvenció dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 81, de 26 d’abril de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 93, de 15 de maig de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Imprès normalitzat degudament complimentat i signat per l’interessat.
 • Còpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol•licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat.
 • Volant del padró municipal.
 • Còpia compulsada del contracte de lloguer de l’habitatge i acreditació de l’ingrés de la fiança a l’INCASOL.
 • Si escau, acreditació del grau de discapacitat física o psíquica reconeguda d’algun/s membres de la unitat de convivència.
 • Acreditació de la situació econòmica dels membres de la unitat de convivència:
  a) Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat que acrediti si percep prestació d’atur i de l’import de la prestació, de tots els membres de la unitat de convivència o, en el seu cas, certificat negatiu o certificat d’estudis en el cas de que sigui estudiant.
  b) En el cas de treballadors per compte aliè: Original i fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.
  c) En el cas de treballadors autònoms: Última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de cotització de la Seguretat Social i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos.
  d) Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu, de la seva quantia.
  e) Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els comptes oberts a nom dels membres de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos (extractes bancaris) i, si escau, declaració jurada de les rendes del capital immobiliari percebudes en aquest període.
 • Declaracions responsables de:
  a) Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquest document serà facilitat per l’administració.
  b) Que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  c) Que es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquest requisit serà comprovat per l'administració.
  d) Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que adjunta són certes.
  e) Que compleix i accepta tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar ajuts.
  f) Que, en cas que se li concedís la subvenció que sol·licita, l'accepta.
  g) Que accepta i compleix la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.
  h) Que està assabentat/da que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que atorgui aquest Ajuntament.
  i) Que autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els de l'Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud.
  j) Que està informat/da del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
 • Dades bancàries.
 • Tots aquells altres documents que es puguin requerir en el model de sol·licitud que s'aprovi.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol1.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats decl.pdf
Bases de la convocatòria bases_lloguer.pdf
Extracte de la convocatòria extracte.pdf