Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions als esportistes 2019

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvencions als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2019.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran optar a aquestes subvencions els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Estar empadronat ininterrompudament a la Canonja des de l’1 de gener de 2018 i fins a la data de sol·licitud de la subvenció.

b) En tractar-se de subvencions per a la promoció i pràctica esportiva, entre d’altres, l’edat dels candidats haurà de ser d’entre 14 i 30 anys, excepte per a aquells esports en que les edats de major projecció siguin altres (gimnàstica, natació, tennis, etc.), circumstància que justificarà l’òrgan competent per a la instrucció del procediment.

c) Disposar de llicència federativa vigent.

d) No estar inhabilitat ni tenir sanció federativa per falta greu o sanció per expedient de dopatge.

e) No tenir cap tipus de llicència professional o similar.

f) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Canonja, l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament començarà l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 28 de juny de 2019.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds de subvencions es presentaran a les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC), al c/ Raval, 11, en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, disponible en aquestes oficines i en la pàgina web municipal www.lacanonja.cat, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidoria d'Esports.

La Comissió qualificadora, òrgan col·legiat encarregat d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidoria d'Esports, pel tècnic d’administració general adjunt a secretaria i per l'administrativa d’administració general de l’àrea de secretaria.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

L’òrgan competent per a l’aprovació dels ajuts, en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de la sol·licitud, dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 187, de 28 de setembre de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.    

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 233, de 5 de desembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud segons el model normalitzat que facilita l’Ajuntament.
  • Còpia del DNI/NIE de l’interessat i, en cas de ser menor d’edat, fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor i signatura del consentiment.   
  • Acreditació de trobar-se empadronat al municipi de la Canonja. (Aquest document serà expedit d’ofici per l’Ajuntament).
  • Fotocòpia de la llicència federativa de l’any natural subvencionable (en aquestes bases, de l’any 2018) tramitada en anys naturals, o bé, de les temporades esportives que comprenguin els mesos corresponents a l’any subvencionable.
  • Certificat del president/a de la Federació o respectiva delegació, de la modalitat corresponent, en el qual es faci constar el requisit especificat en la base cinquena de les bases reguladores.
  • Historial esportiu de tot el que ha realitzat fins l’actualitat, tanmateix conformat pel club pertanyent.
  • Currículum esportiu certificat per la Federació corresponent.
  • Declaració responsable que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (L'Ajuntament facilitarà el model normalitzat).
  • Declaracions jurades. Aquest requisit hi constarà en l’imprès de sol·licitud normalitzat.
  • Certificat de titularitat bancària.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general sol.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats declaracio.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria convocatoria.pdf