Tràmits i serveis / Subvencions / Subvenció per acollir-se a la normalització lingüística dels rètols 2018-2022

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvenció per la normalització lingüística dels rètols de les façanes dels establiments comercials, industrials i professionals de la Canonja (període 2018-2022).

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els titulars de comerços (particularment o a través de la Unió de Comerciants de la Canonja), així com els titulars d'indústries i professionals de la Canonja que reuneixin els requisits establerts a les presents bases.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà, un cop publicada la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2022.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran al Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11), en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de dos mesos des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el Registre general de l'Ajuntament.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 235, de data 7 de desembre de 2017, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 8, d’11 de gener de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Sol·licitud degudament normalitzada, que facilitarà l'Ajuntament.
 • Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI del sol·licitant.
 • Documentació acreditativa de la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 • Còpia del títol administratiu habilitant per exercir l’activitat (llicència, comunicació o declaració responsable), si la normativa vigent així ho requereix. En cas de no disposar-ne, còpia de la sol·licitud presentada a l'Ajuntament. El pagament de la subvenció restarà condicionat a la seva obtenció definitiva.
 • Pressupost complet i detallat de les despeses derivades de l’actuació.
 • Plànol o dibuix on figuri la situació del rètol en relació a la façana de l'immoble, i les mides del mateix.
 • Dades bancàries.
 • Declaració responsable d'incompatibilitats, d'acord amb el què disposa l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'Ajuntament facilitarà el corresponent model normalitzat.
 • Declaracions jurades. Aquest requisit hi constarà en l’imprès de sol·licitud normalitzat.
 • Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament.
 • Acreditació de no ser deutor, per cap concepte, amb l'Ajuntament de la Canonja. Aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol_ret.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats sub02.pdf
Bases de la convocatòria bases.PDF
Extracte de la convocatòria convocatoria.PDF