Tràmits i serveis / Subvencions / Subvenció per a l'arranjament de façanes del nucli antic 2018-2022

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Subvenció per a l'arranjament de façanes del nucli antic de la Canonja, període 2018-2022.


Es consideren inclosos en aquesta convocatòria els següents carrers del nucli antic, els edificis que estiguin, al seu torn, a la clau R1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Canonja: Versalles, la Font, Bisbe Borràs, Sant Sebastià, Ravaleta, Nou, Major de Masricart, plaça de la O, plaça del Castell, Masricart, Raval, Marina, avinguda de la Florida, Antoni Brosa i plaça Mestre Gols.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els propietaris o arrendataris dels immobles compresos en l’àmbit del nucli antic de la Canonja que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia, un cop publicada la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Bases de Dades Nacional de Subvencions, a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre de 2022.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran al Registre general de l’Ajuntament (c/ Raval, 11) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte, per qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació establerta a les bases reguladores.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

L’òrgan competent per a l’aprovació dels ajuts, en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de les sol·licituds, dictarà resolució amb indicació del beneficiari i l’import de l’ajut concedit.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 1, de 2 de gener de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió de les presents subvencions.    
L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 34, de 16 de febrer de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Sol·licitud degudament normalitzada, que facilitarà l'Ajuntament.
 • Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
 • Documentació acreditativa de la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 • Declaració responsable d'incompatibilitats, d'acord amb el què disposa l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'Ajuntament facilitarà el corresponent model normalitzat.
 • Acreditació de no ser deutor, per cap concepte, amb l'Ajuntament de la Canonja. Aquest requisit serà comprovat d'ofici per l'Ajuntament.
 • Còpia del títol de propietat de l'immoble (escriptura de propietat, rebut de l'IBI...). Quan el sol·licitant sigui l'arrendatari de l'immoble, haurà de presentar, a més, document signat pel titular o titulars autoritzant l'execució de les obres de rehabilitació a l'immoble de la seva propietat.
 • Justificant de les fiances dipositades pels següents conceptes:
      a) Per a respondre de la correcta gestió dels residus.
      b) Per la correcta conservació i manteniment del carrer.
 • Pressupost de les despeses derivades de l'actuació.
 • Dades bancàries.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol2.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats sub02.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria convocatoria.pdf