Tràmits i serveis / Subvencions / Subvenció a la natalitat o l'adopció 2016-2018

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud subvencions a la natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi, destinats als pares o mares de nens o nenes biològics o adoptats, a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Seran beneficiaris dels presents ajuts tots els pares o mares dels nens o nenes biològics o adoptats, nascuts a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la data de publicació de les bases al Butlletí oficial de la província de Tarragona i fins al 31 de desembre de 2018.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11), en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini de resolució de les sol·licituds d'ajuts no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

Amb l'ingrés de l'ajut a la natalitat, es donarà per notificada la concessió. La denegació de l'ajut serà notificada a l'interessat.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 21, de 2 de febrer de 2016, va publicar les bases íntegres de la concessió de les presents subvencions i en data 25 de febrer de 2016 es va publicar la modificació de les bases en el BOPT núm. 38.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

-Sol·licitud de l'ajut per part d'un dels dos progenitors mitjançant imprés oficial que estarà a disposició dels interessats a l'OMAC.


-Fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare.


-Fotocòpia del llibre de família on consti la inscripció en el Registre Civil de la Canonja, la data de naixement del fill o fills, o document que acrediti l'adopció legal. 


-Volant d'empadronament. Aquest document serà afegit a la sol·licitud per part de l'Ajuntament.


-Declaracions responsables de:

1. No trobar-se incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El model normalitzat d'aquesta declaració responsable serà facilitat per l'Ajuntament.

2. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3.Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Aquest requisit serà comprovat per l'administració.

4. Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que s'adjunta són certes.

5. Que es compleix i s'accepten tots els requisits que exigeix la convocatòria per sol·licitar i atorgar ajuts.

6. Que, en cas que es rebi la subvenció que se sol·licita, l'accepta.

7. Que s'accepta i es compleix la normativa general vigent que regula les subvencions que atorga aquest Ajuntament.

8. Que està assabentat/ada que cal que justifiqui, amb documents, les subvencions que atorgui aquest Ajuntament.

9. Que autoritza a l'Ajuntament de la Canonja a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics, entre aquests els de l'Administració Tributària, com també altres dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en qualsevol altre organisme que tingués atribuïda la competència per verificar les dades contingudes en aquesta sol·licitud.

10. Que està informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en la sol·licitud.

 

-Dades bancàries.

-Tots aquells altres documents que es puguin requerir en el model de sol·licitud que s'aprovi.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol_nat.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats sub02.pdf
Bases de la convocatòria bases01.PDF
Bases de la convocatòria bases02.PDF