Tràmits i serveis / Subvencions / Sol·licitud de subvencions pel procediment de concessió directa

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Es consideren subvencions atorgades pel procediment de concessió directa:

 • Les previstes nominativament en el pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora que els sigui d’aplicació.
 • Aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui imposat per una norma de rang legal.
 • Excepcionalment, en aquells supòsits en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública. El caràcter singular, extraordinari o urgent de l’activitat que dificulta la convocatòria pública s’ha d’acreditar individualment i suficient.


Qualsevol disposició dinerària efectuada per l’Ajuntament, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

 • Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
 • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situa-ció, havent el beneficiari de complir amb les obligacions materials i formals establertes legalment així com les que s’estableixin en aquesta ordenança i en les normes de les convocatòries específiques.
 • Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

 1. Tindrà la condició de beneficiari de les subvencions la persona física que hagi de realitzar l’activitat que fo-namenti el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitimi la seva concessió.
 2. Tindran, igualment, la condició de beneficiari les persones jurídiques així com els membres associats d’aquestes que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamentin la concessió de la subvenció en nom i per compte de la persona jurídica.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

De l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l'Ajuntament en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte.


Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h


TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

OBSERVACIONS:

Els procediments de concessió de subvencions, hauran d’ajustar-se a l’Ordenança municipal de subvencions i demés normativa aplicable.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model normalitzat de sol·licitud de subvenció, amb acreditació de la representació de l'entitat.
 • Descripció breu de l'activitat i pressupost per dur-la a terme.
 • Declaració responsable, conforme el beneficiari no està incurs en cap de les incompatibilitats establertes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Declaració responsable, conforme el beneficiari està al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'ajuntament.
 • Declaració responsable de les subvencions sol·licitades i, si fos el cas, rebudes, d'altres administracions, ens públic o privats, pel projecte que es presenta.
 • Sol·licitud de transferència bancària

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud cd01.pdf
Acreditació de representació de l'entitat cd02.pdf
Certificació de composició de la Junta Directiva cd03.pdf
Dades del projecte de l'activitat cd04.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats cd05.pdf
Declaració responsable del cumpliment d'obligacions tributàries cd06.pdf
Declaració responsable de les subvencions sol·licitades cd07.pdf
Sol·licitud de transferència bancària cd08.pdf