Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions a empreses i nous emprenedors per a la promoció de la ocupació 2017/2018 (SOL·LICITUD)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de subvencions destinades a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, exercicis 2017 i 2018.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els beneficiaris dels ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja seran els autònoms i empreses que contractin persones mitjançant la Borsa de treball de l'Ajuntament i constin empadronades en el municipi, un mínim de 6 mesos abans de la contractació.

Els beneficiaris dels ajuts als nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses al municipi seran:


a) Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat, empadronades o residenciades legalment al municipi de la Canonja, amb un mínim d'un any d'antiguitat, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja, durant el període comprés entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, o efectuïn un traspàs de negoci.


b) Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades o residenciades al municipi de la Canonja, que instal·lin una nova empresa al terme municipal, durant el període comprés entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018 i contractin un treballador, per un període mínim de 3 mesos, mitjançant la Borsa de treball municipal i empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

S’entén com a instal·lació de nova empresa al terme municipal de la Canonja, l’obertura d’un local comercial, o bé, la instal·lació de l’activitat en el domicili particular amb la contractació mínima d’un treballador. És requisit obligatori, si escau, disposar d’autorització administrativa o comunicació que li habiliti per exercir l’activitat.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà, prèvia publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona a través de la Base de dades nacional de subvencions, a partir de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018, quan el contracte o contractes de treball i/o la implantació de la nova empresa es formalitzin dins dels exercicis 2017 i 2018, i fins el 31 de març de 2017 quan es formalitzin dins del darrer trimestre de 2016 (en el cas de contractació de persones) i dins del darrer quadrimestre de 2016 (en el cas d’implantació de nova empresa).

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l’Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de dos mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 22, d’1 de febrer de 2017, va publicar les bases íntegres de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 47, de 8 de març de 2017.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) Ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja.

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 • Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
 • Declaració responsable on es descrigui el/s lloc/s de treball a cobrir i es manifesti que la/les contractació/ns impliquen un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a l'any anterior a la contractació.
 • Acreditació de l'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.
 • Autorització administrativa o comunicació que l'habiliti per exercir l'activitat.
 • Declaració responsable que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (l'Ajuntament facilitarà el model normalitzat).


b) Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi de la Canonja.

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • Documentació que acrediti la representació invocada, si escau, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
 • Còpia del NIF/CIF/NIE/DNI.
 • Descripció de l'activitat a realitzar.
 • Declaració responsable en relació al compliment dels requisits establerts als apartats b.1) i b.2.) de la base segona.
  Compromís d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal i de sol·licitar l'autorització administrativa o efectuar comunicació que li habiliti per exercir l'activitat.
 • En el cas dels traspassos, cal aportar document que acrediti el traspàs.
 • Declaració responsable que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvencions establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (l'Ajuntament facilitarà el model normalitzat).

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol_contract.pdf
Model de declaració responsable d'incompatibilitats decl_incom.pdf
Declaració responsable per la línia de contractació de persones del municipi decl_contrac.pdf
Declaració responsable per la línia d'ajuts als nous emprenedors decl_empre.pdf
Bases de la convocatòria, publicades en el BOPT núm. 22, d'1 de febrer de 2017 bases.pdf
Extracte de la convocatòria , publicat en el BOPT núm. 47, de 8 de març de 2017 convocatoria.pdf