Tràmits i serveis / Subvencions / Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic, curs 2018-2019.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic, curs 2018-2019, d’entre les sol·licituds presentades.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats al municipi de la Canonja abans del dia 1 de gener de 2018 i que assisteixin als centres de Batxillerat públics i privats concertats, assignats pel Departament d'Ensenyament.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament s’iniciarà a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 15 d’octubre de 2019.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor, si és el cas, al Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11), en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Ensenyament.

La Comissió qualificadora, encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidora d'Ensenyament, per l'administrativa municipal responsable de subvencions i pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposa la base desena de les bases reguladores de la convocatòria.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 152, de data 6 d’agost de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió dels presents premis.    

L’extracte de la convocatòria per a la concessió dels presents premis es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 176, de 12 de setembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat).
  • Fotocòpia del DNI/NIE/NIF del sol·licitant.
  • Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement.
  • Certificat del secretari del centre en el que consti la puntuació total obtinguda en l’expedient acadèmic de 2n de Batxillerat, curs 2018-2019.
  • Declaració responsable d’incompatibilitats, d’acord amb el que disposa l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Número de compte bancari.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol_est.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats decl.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria extracte.pdf