Tràmits i serveis / Subvencions / Subvencions a empreses i nous emprenedors per a la promoció de la ocupació 2017/2018 (JUSTIFICACIÓ)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Justificació i pagament de subvencions a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, exercicis 2017 i 2018.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Les empreses i nous emprenedors als quals l'Ajuntament hagi concedit subvenció hauran de sol·licitar l'acceptació de la justificació i el seu pagament.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

a) Ajuts a la contractació de persones al municipi de la Canonja.

La data límit per justificar i acreditar el compliment de les condicions pel pagament de la subvenció serà de 60 dies naturals immediatament posteriors a la finalització de l’exercici que correspon als contractes subvencionats i/o dels propis contractes si es troben a cavall entre dos exercicis.

La data límit per justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà de 60 dies naturals posteriors als tres primers mesos de contracte.

b) Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi.

La data límit per justificar la creació d’empresa i sol·licitar el pagament de l’ajut serà de 60 dies naturals immediatament posteriors a la finalització del termini de l'any de l’inici de l’activitat.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l'Ajuntament de la Canonja (c/ Raval, 11) en el model normalitzat confeccionat a aquest efecte.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds de subvencions no generen cap tipus de taxes ni impostos.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 22, d’1 de febrer de 2017, va publicar les bases íntegres de la concessió de les presents subvencions.

L’extracte de la convocatòria per a la concessió de les presents subvencions es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 47, de 8 de març de 2017.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) Ajuts a la contractació de persones al municipi de la Canonja.

 • Còpia del contracte/s de treballs, acreditació de l'alta/es a la Seguretat Social i certificat d'empresa del termini treballat.
 • Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Certificat conforme no té deutes amb la Hisenda municipal. S'expedirà d'ofici per l'Ajuntament i s'incorporarà a les sol·licituds.
 • En el cas d'autònoms, acreditació del pagament dels últims 6 rebuts d’autònoms.
 • Acreditació que la contractació suposa un increment de treballadors de l'empresa en relació a l'any anterior a la contractació.
 • Número de compte bancari.

b) Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al municipi.

 • Documentació que justifiqui l’inici de l’activitat laboral o mercantil.
 • Alta al règim corresponent de la Seguretat Social o al cens fiscal.
 • Autorització administrativa o comunicació que li habiliti per exercir l'activitat.
 • Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Certificat conforme no té deutes amb la Hisenda municipal. S'expedirà d'ofici per l'Ajuntament i s'incorporarà a les sol·licituds.
 • En el cas d'autònoms, acreditació del pagament dels últims 6 rebuts d’autònoms.
 • Els beneficiaris contemplats a l'article 3.2.2), còpia del contracte de treballador contractat, acreditació de l'alta a la Seguretat Social i certificat d'empresa del termini treballat.
 • Número de compte bancari.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud d'acceptació de la justificació i pagament de l'ajut per la contractació de persones del municipi just_contrac.pdf
Sol·licitud d'acceptació de la justificació i pagament de l'ajut als nous emprenedors just_empre.pdf