Tràmits i serveis / Subvencions / Concessió d’ajuts d’urgència social 2019

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Concessió d’ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de la Canonja, exercici 2019.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Podran ser beneficiaris:

Les persones físiques, bé individualment o bé per formar part d’un nucli de convivència, que compleixin els següents requisits:

a) Les persones empadronades al municipi de la Canonja amb una residència continuada mínima d’1 any i que es trobin en situació de vulnerabilitat o exclusió social segons estableix l’article 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Seran prioritàries aquelles que tenen menors a càrrec.

b) Podran ser titulars dels ajuts, les persones no empadronades o les que ho estiguin amb una durada inferior a un any, sempre que es trobin en una situació d’emergència immediata i així ho valori l’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social) del municipi.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament s’iniciarà des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona fins el 31 de desembre de 2019.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l’Ajuntament de la Canonja.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde.

La regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament rebrà les sol·licituds i procedirà a la seva valoració a través d’una Comissió de valoració.

La Comissió de valoració estarà formada per la regidora d'Acció Social i Ciutadania i per l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS).

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud de la prestació hagi tingut entrada al Registre de l’Ajuntament.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 183, de 21 de setembre de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió dels presents ajuts.
    
L’extracte de la convocatòria es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 233, de 5 de desembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

La documentació de caràcter general que s’ha d’aportar, original i fotocòpia, consta en la base novena, apartat tercer, de les bases reguladores de la convocatòria.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol2.pdf
Declaració responsable declaracio.pdf
Model d'autorització a l'ajuntament autoritzacio.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria convocatoria.pdf