Tràmits i serveis / Subvencions / Ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Poden ser beneficiaris els alumnes empadronats al municipi de la Canonja abans del dia 1 de gener de 2018 i que assisteixin a les Universitats públiques.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament s'iniciarà a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí oficial de la província de Tarragona i finalitzarà el 15 d’octubre de 2018.

ON ES POT TRAMITAR:

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre general de l'Ajuntament, en hores hàbils d'oficina, o en els registres o oficines a què es refereix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Les sol·licituds d'ajuts no generen cap tipus de taxes ni impostos.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

L'òrgan competent per a l'ordenació i resolució del procediment és l'alcalde i per a la instrucció ho serà la regidora d'Ensenyament.

La Comissió qualificadora, encarregada d'examinar i valorar les sol·licituds, estarà formada per la regidora d'Ensenyament, per l'administrativa municipal responsable de subvencions i pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini màxim de resolució i notificació serà de tres mesos des de la data en què finalitzi el període de presentació de les sol·licituds, d'acord amb el que disposa la base desena de les bases reguladores de la convocatòria.

OBSERVACIONS:

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 152, de data 6 d’agost de 2018, va publicar les bases íntegres reguladores de la concessió dels presents ajuts.    
L’extracte de la convocatòria per a la concessió dels presents ajuts es va publicar al Butlletí oficial de la província núm. 176, de 12 de setembre de 2018.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Imprès de sol·licitud (segons model normalitzat).
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE del sol·licitant.
  • Fotocòpia del Llibre de família de totes les pàgines emplenades. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement.
  • Certificat acreditatiu de trobar-se en situació d’atur en el moment de presentar la sol·licitud, en el cas d’estudiants majors de 26 anys.
  • Si és el cas, certificat/s de trobar-se matriculat en una Universitat pública per tal d’obtenir el títol oficial de grau universitari, durant l’anualitat 2018, en el que hi consti el número de crèdits nous.
  • En cas de família nombrosa o monoparental, fotocòpia del títol/carnet oficial vigent expedit per l'administració competent.
  • En el cas de divorci o separació legals dels pares, aportació voluntària de còpia de la sentència de separació o divorci. En cas que estigui en tràmit, fotocòpia del justificant d’interposició de demanda o document notarial.
  • Declaració responsable d’incompatibilitats, d’acord amb el que disposa l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Número de compte bancari.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de sol·licitud sol_uni.pdf
Declaració responsable d'incompatibilitats decl.pdf
Bases de la convocatòria bases.pdf
Extracte de la convocatòria extracte.pdf