Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Certificat d'empadronament individual o col·lectiu

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Certificat emès per l'Ajuntament de La Canonja que acredita la inscripció d'una persona al Padró Municipal d'Habitants i on també es poden fer constar les persones que hi conviuen. A diferència del justificant d'empadronament, el certificat és l'únic document que acredita de manera fefaent la residència o convivència davant determinades instàncies de l'administració, organismes estrangers...

QUI HO POT SOL·LICITAR:

  • Qualsevol persona major d'edat empadronada al municipi de la Canonja.
  • Qualsevol persona major d'edat amb autorització expressa de la persona que sol·licita el certificat.
  • En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, ho pot sol·licitar el cònjuge, fills, progenitors o hereus testamentaris (s'ha de justificar aquesta relació documentalment).

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 7:
Taxa de 2,50€ euros per certificat d'empadronament i de convivència.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Cinc dies màxim.

OBSERVACIONS:

Per l'expedició de qualsevol document (certificat o volant) col·lectiu és necessari l'aportació d'autorització dels membres majors d'edat que no siguin els propis sol·licitants.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud certificat empadronament ph03.pdf