Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació del nou domicili d'una persona resident al municipi de La Canonja.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona major d'edat empadronada en el Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de La Canonja i que canviï el seu domicili dintre de La Canonja.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Immediat.

OBSERVACIONS:

El canvi de domicili al Padró d'Habitants de la Canonja es comunicarà a l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Dades personals:

  • El document d'identificació de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d'identitat comunitària i certificat NIE, targeta NIE o passaport en vigor
  • En el cas que realitzi el tràmit una persona diferent de la persona interessada, document de representació acompanyat del document d'identificació de les dues persones

Dades personals en cas de fills menors:

  • Còpia de la sentència de separació on consti la custòdia del fill/a si els pares estan separats.
  • Original i fotocòpia del llibre de família i una autorització per escrit dels dos pares, amb la fotocòpia del seu document d'identitat o, en el seu cas, el document legal de la guàrdia i custodia, per empadronar menors amb altres persones que no siguin els seus pares.
  • Original i fotocòpia del llibre de família, si el menor s'empadrona amb els pares.

Dades del domicili si l'habitatge és de propietat:

  • Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat de l'immoble o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària.

Dades del domicili si l'habitatge és en règim d'arrendament:

  • Original i fotocòpia del contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària.
  • Còpia de document acreditatiu del dipòsit de les fiances corresponents emès per l'INCASOL.

Dades del domicili en altres casos:

  • Si la persona interessada no és titular, autorització del titular de l'habitatge, i fotocòpia de la identificació del titular.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf