Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Alta per naixement al Padró Municipal d'Habitants

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Donar d'alta un nadó al Padró Municipal d'Habitants que no consti inscrit a cap municipi i que els pares o tutors legals estiguin empadronats al municipi de la Canonja.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els pares o tutors legals del nadó.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h


TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Immediat.

OBSERVACIONS:

L'alta al Padró d'Habitants de la Canonja es comunicarà a l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Fotocòpia del document d'identitat dels pares o tutors legals del menor.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement si s'empadrona amb els dos pares.
  • Si s'empadrona amb un dels progenitors, s'haurà d'aportar autorització del pare/mare amb el que no s'empadrona o document legal que li atribueixi la guàrdia i custodia del menor.
  • Si s'empadrona sense els pares, autorització fefaent dels pares o de qui tingui la guardia i custodia, amb fotocòpia dels documents d'identitat.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model sol·licitud alta padró ph02.pdf
Alta en el Padró d'habitants ph01.pdf