Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per tal d'acreditar que s'ha donat compliment a les condicions imposades en la llicència d'obres.

La primera utilització i ocupació parcials dels edificis i construccions estan subjectes a llicència urbanística.

La primera utilització i ocupació total dels edificis estan subjectes a comunicació prèvia a l'Ajuntament.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Empreses constructores o particulars que hagin obtingut prèviament llicència d'obres.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

1 mes, comptat des de la data d'acabament de les obres.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora dels drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

2 mesos en la primera utilització i ocupació parcials dels edificis i construccions, subjectes al règim de llicència.

En el règim de comunicació prèvia, només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de que es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació, o, si escau, des de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

En tots els casos:

  • Certificat emès per l'empresa gestora dels residus, referent a les quantitats i als tipus de residus lliurats.
  • Certificat final d'obra (original i fotocòpia compulsada).
  • Formulari de sol·licitud de llicència de primera ocupació i de devolució de l'aval corresponent i de l'aval de garantia de reposició dels elements urbanístics.
  • Fotocòpia del model 902 de la Declaració d'Alteració de Béns Immobles de Naturalesa Urbana, degudament cumplimentat.
  • Fotografia de l'edifici en dos formats: paper 10x15 cm., aprox., i en suport digital
  • Projecte d'execució de l'estat final d'obra, en suport paper, que inclogui plànol actualitzat de la xarxa de clavegueram i el plànol de la fonamentació executada.

Per a els edificis d'habitatges plurifamiliars, a més caldrà aportar:

  • Certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació que acrediti que la instal·lació de les infraestructures comunes de telecomunicacions executada compleix la legislació vigent.
  • Manual d'ús i manteniment de l'edifici.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf