Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Comunicació d'obres menors

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Aquestes obres no requereixen de la redacció d'un projecte tècnic i, per tant, es sotmeten a un procediment més simple, on només cal realitzar una comunicació a l'ajuntament.


Obres sotmeses a comunicació:

1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic.

Segons l'art. 2.2 de la Llei 38/1999, d'Ordenació de l'Edificació, requereixen projecte tècnic:

 • Les obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
 • Totes les intervencions en edificis existents, sempre i quan alterin la seva configuració arquitectònica, entenent com a tal les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics dels edificis.
 • Obres que tinguin el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d'algun tipus d'intervenció de caràcter ambiental o històric-artístic, regulada a través d'una norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afectin als elements o parts objecte de protecció.

2. La construcció o instal·lació de murs i tanques.

3. La col·locació de cartells i tanques visibles des de la via pública.

4. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de les obres o un representant autoritzat.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8: Taxes per la tramitació de llicències i la prestació de serveis urbanístics.

 

En les següents obres:

·        Restauració, neteja i reparació de façanes, balcons, etc.,

Aquestes obres estan exemptes de pagament de taxa.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de la documentació, la persona interessada podrà iniciar les obres sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitants que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.


L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control de les obres sotmeses a aquest règim. En el cas que es detectin irregularitats o incompliments de la normativa sectorial o urbanística, s'entendrà que la comunicació no és vàlida, podent-se ordenar la paralització de les obres i la restauració de la realitat física alterada, dins el marc del procediment instruït a l'efecte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

General:

 • Model de comunicació d'obres menors
 • Pressupost de les obres
 • Fiança de residus (150 €)

Arranjaments Façanes:

 • En el cas que les obres impliquin muntatge de bastida en via pública s'haurà de dipositar una fiança pel manteniment de via pública:
  • Fins a 7 metres: 150 €.
  • Més de 7 metres: 30 €/m.
 • Si la bastida és per planta baixa més 3 Plantes pis (o superior), cal aportar projecte tècnic i document d'assumeix del tècnic corresponent.
 • Si les obres comporten la instal·lació d'una cistella o elevador per realitzar treballs en façana, cal aportar document d'assegurança.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de comunicació d'obres menors po02.pdf