Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Llicències d'obres majors

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de llicència d'obres a l'Ajuntament que comportin una nova construcció o alguna modificació estructural o que suposin un augment del volum edificat.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Empreses constructores o particulars.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

  • Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal·lació i obres.
  • Ordenança fiscal núm. 8: Taxes per la tramitació de llicències i la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

2 mesos de tramitació.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Projecte tècnic (3 còpies) en paper , així com també en format digital.
  • Memòria descriptiva, plànols i fotografies dels serveis afectats: fotocòpies de les sol·licituds a les companyies subministradores per a la desconnexió o adequació provisional dels serveis afectats abans, durant i desprès de l'obra si s'escau.
  • Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Nomenament del tècnic competent, que assumeixi la coordinació de seguretat i salut, degudament visat.
  • Full d'assumeix visat pel tècnic del projecte.
  • Per fixar la fiança per la correcta gestió dels residus, cal presentar una avaluació del pes i la naturalesa dels residus, d'acord amb la normativa vigent.
  • Una vegada concedida la llicència se li lliura el trasllat de la resolució amb les condicions de la llicència i una còpia del projecte segellat.
  • Qüestionari estadístic (Generalitat).

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud d'Obres Majors po01.pdf