Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Llicències de parcel·lacions o declaració d'innecessarietat.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de llicència per a la divisió o segregació simultània o successiva de terrenys en un o més lots, així com les operacions a les què fa referència l'article 191.1, lletres b) i c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

En sòl no urbanitzable i en altres supòsits que no constitueixin parcel·lació urbanística, l'Ajuntament ha de fiscalitzar prèviament la segregació o divisió que es pretén formular, i declarar innecessària la llicència de parcel·lació o bé manifestar- ne la disconformitat.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

La persona titular de la finca o finques objecte de parcel·lació.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8: Taxes per la tramitació de llicències i la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes, comptat des de la presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) En cas de parcel·lacions urbanístiques

Projecte tècnic per triplicat que contingui:

  1. Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats, i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
  2. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
  3. Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
  4. Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
  5. Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
  6. Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

b) En operacions que no constitueixen parcel·lació urbanística: 

Justificació del compliment d'una de les següents condicions

  1. Justificació que la superfície dels lots resultants és igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la superfície mínima exigida, s'agruparan immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal.
  2. Quan la superfície d'algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida, s'ha de justificar que es disposa d'informe favorable del departament competent en matèria d'agricultura, d'acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf