Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Llicència urbanística per a la constitució i modificació d'un règim de propietat horitzontal

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de llicència urbanística per a totes les operacions consistents en la divisió en propietat horitzontal simple o complexa, llevat que aquesta divisió es produeixi en virtut de l'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació o que la determinació del nombre d'habitatges, d'establiments o d'altres elements o del seu increment estigui establerta en la llicència d'obres corresponent.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

La persona titular de les finques objecte de divisió horitzontal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:


Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8: Taxes per la tramitació de llicències i la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes, comptat des de la presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Projecte tècnic per triplicat que contingui:

  • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.
  • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  • Plànols necessaris, a escala adequada, en que constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
  • Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en la llicència urbanística anterior.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf