Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Llicència per la instal·lació de Grua-torre (instal·lació i posada en funcionament)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de llicència per instal·lar i posar en funcionament una grua torre destinada a l'elevació i distribució de materials en les obres de construcció.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El promotor/a de l'obra o representant legal

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8. reguladora dels drets i taxes per a la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

 Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes, comptat des de la data de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

A tots els documents hi figuraran la marca, el model i el número de bastidor de l'aparell a instal·lar.

Abans de muntar la grua-torre:

  • Certificat de l'entitat d'inspecció i control (EIC) conforme ha passat la inspecció dels elements de la grua desmuntada.
  • Document visat pel col·legi oficial i expedit per un tècnic competent, en què acredita que assumeix el muntatge i el control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta roman a l'obra.
  • Per duplicat, projecte de grua torre d'acord amb els arts. 26 i 125 de les OM d'Edificació i la Instrucció tècnica complementària ITC MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial Decret 836/2003, de 27 de juny (BOE 17-07-03).
  • Pòlissa d'assegurança de cobertura d'accidents que pugui produir el funcionament de la grua amb un mínim de cobertura de 300.506,05 euros.
  • Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
  • Fotocòpia de la llicència d'obra nova
  • Justificant del pagament de la taxa per expedició de document.

Després de muntar la grua-torre:

  • Model d'imprès GR1 degudament diligenciat i segellat per una entitat d'inspecció i control (EIC), com acreditació de les condicions reglamentàries de la grua torre després del seu muntatge i abans de la posada en servei.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf