Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Llicència d'obertura de rasa per diferents subministraments de serveis i connexió al clavegueram

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Tràmit pel qual es sol·licita llicència per l'obertura d'una rasa a la via pública.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Empreses subministradores, constructores o particulars.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

L'interessat/ada ha d'abonar la quantitat econòmica pertinent establerta en l'Ordenança fiscal número 8.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes.

OBSERVACIONS:

Actuacions Emergència:

1.    L'entitat interessada comunicarà, de manera immediata, per telèfon al departament d'urbanisme, l'avaria i les seves conseqüències.

2.    El mateix dia o, si cal, el primer dia hàbil següent, es reiterarà per escrit la data de la comunicació. Amb la seva presentació, s'entendrà concedit l'assenyalament sota la responsabilitat de l'Entitat.

3.    Dintre de les quaranta-vuit hores següents a la presentació escrita del comunicat, l'entitat haurà de sol·licitar la llicència relativa a la cala què es tracti, expressant:

 • La classe d'avaria.
 • El tipus de cala, l'emplaçament, les dimensions i altres característiques.
 • El croquis de situació i, si per la seva importància calgués, el plànol de l'obra.
 • La classe i la superfície del paviment que ha de ser destruït i el material a emprar en la negociació.
 • La durada previsible de l'obra.

A tenir en compte:

Posteriorment a l'atorgació de la llicència caldrà obligatòriament que es comuniqui la data d'inici de les obres per obrir la rasa a la via pública.

Per rebre més informació caldrà dirigir-se a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Sol·licitud general.
 • Una breu memòria on s'indiqui la naturalesa i modalitat de l'obra de serveis prevista, haurà d'indicar si es tracta d'una nova instal·lació o bé una modificació d'obra preexistent.
 • Plànols de situació i de detall, necessaris per a l'execució de l'obra (situació i emplaçament, tipus de canalització, secció tipus, planta de l'actuació, etc.)
 • Tècnic redactor del projecte i dins de la petició s'haurà d'indicar el tècnic Director de les Obres previst.
 • Dins del projecte s'haurà d'incloure un breu estudi bàsic de seguretat i salut on s'inclogui el sistema de tancament i senyalització de les obres amb un plànol indicatiu.
 • Plà d'obra signat pel tècnic redactor on s'indiqui la durada total de l'obra.
 • Document on s'acrediti la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per a respondre dels danys ocasionats durant les obres.
 • Caldrà donar compliment a la normativa vigent per a la correcta gestió de residus de la construcció, preveient el volum total de residus generats per a fixar la fiança de runes corresponent a cada llicència.
 • La fiança pel manteniment de la via pública serà:
  • Cata de fins a 1 m2: 150 €.
  • Cata de 1 a 3 m2: 300 €.
  • Cata de 3 a 5 m2: 500 €.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf