Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Certificat de règim urbanístic: informe urbanístic de compatibilitat d'activitats

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

La persona interessada en la instal·lació en La Canonja d'una activitat concreta, abans de demanar l'autorització o llicència ambiental, haurà de sol·licitar a aquest Ajuntament un certificat de compatibilitat que determini si l'emplaçament de l'activitat projectada és compatible amb el planejament urbanístic aplicable al municipi.

En concret obligatòriament han de sol·licitar l'informe urbanístic les persones que vulguin exercir les activitats següents:

  • Activitats incloses en l'annex I, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

  • Activitats incloses en l'annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic.

Per a l'exercici de qualsevol altra activitat, es podrà demanar a criteri de la persona interessada

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 13 reguladora dels drets i taxes per a la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no es lliuri en el termini indicat, es pot justificar que s'ha demanat amb una còpia de la sol·licitud d'informe urbanístic i de la documentació presentada a l'Ajuntament amb constància de la data de presentació, per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient.
Si l'informe urbanístic és desfavorable, independentment del moment en què s'emeti, sempre que sigui abans d'emetre la llicència o autorització preceptiva, s'ha de dictar resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions.
En el cas d'activitats incloses en l'annex III de la Llei 20/2009 que es vulguin emplaçar en edificacions existents construïdes sense ús específic, l'informe s'ha de lliurar en el termini de 20 dies. Si l'informe no s'emet en el termini indicat el sol·licitant podrà presentar la comunicació fent referència al núm. de registre d'entrada de la sol·licitud d'informe urbanístic.
No obstant això, no es podrà formalitzar la comunicació si l'informe s'emet fora de termini però abans de la presentació de la comunicació i és desfavorable.

En tot cas, no s'entendran adquirides per silenci administratiu llicències en contra de la legislació o planejament. I no es podran transferir per silenci administratiu al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini o servei públic.  

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Document acreditatiu del pagament de la taxa
  • Documentació que acrediti la representació, si s'escau.
  • Plànol d'emplaçament susceptible de permetre que l'Ajuntament identifiqui correctament la finca o sector per la qual es sol·licita el certificat.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf