Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Llicències ambientals (Activitat inclosa a l'annex II Llei 20/2009 del 4 de Desembre)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Procediment al qual se subjecten les sol·licituds de llicència ambiental per a exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment de l'annex II de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Persona física o jurídica que vulgui exercir una de les activitats incloses a l'annex II i IV de la llei 20/2009, o normativa que la modifiqui, tant per a ésser implantades com per a tot canvi substancial que s'hi pretengui introduir un cop autoritzades.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència municipal ambiental es dictarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament.

El termini restarà interromp en el cas que es demani esmena o millora de la documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 42.5 de la LPAC.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model de sol·licitud degudament emplenat
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat per tècnic competent.
 • Designació del personal tècnic responsable d’executar el projecte.
 • Declaració de les dades que gaudeixen de confidencialitat, segons la persona sol·licitant i d’acord amb la legislació aplicable.
 • Projecte tècnic en matèria d'incendis, signat per tècnic competent (en format paper i en format digital). Cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Administració de la Generalitat (segons annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010), s'haurà de presentar la documentació davant de l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat. Junt amb el projecte tècnic s'haurà de presentar la següent documentació:
  • Formulari SP01 “Portada -projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis” i formulari SP02 “Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper”..
 • Estudi d’impacte ambiental (en cas que es determini en la consulta prèvia que l’activitat s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental).

 • Característiques del sòl on s’ha d’emplaçar l’activitat projectada (només en cas d’activitats potencialment contaminants del sòl)

 • Pla de gestió de dejeccions ramaderes (només en cas d'explotacions ramaderes)

 • Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris (només en cas d'establiments alimentaris)

 • En cas que la documentació técnica no estigui visada pel col·legi profesional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud Llicencia Ambiental Annex II pa07.pdf
Declaració Responsable Técnic pa03.pdf
Inici Activitat Establiments Alimentaris pa04.pdf