Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter ordinari i supòsits especials

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser permanents, o de temporada.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o persona organitzadora o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència municipal es dictarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de

la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament.

El termini restarà interromp en el cas que es demani esmena o millora de la

documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 42.5 de la LPAC.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model de sol·licitud degudament emplenat

 • Projecte tècnic. Signat per tècnic o tècnica competent, amb el contingut mínim previst per la normativa vigent aplicable a l’activitat, segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Que segons el cas serà el següent:

  • Memòria de seguretat (article 42 del REPAR).

  • Pla d’autoprotecció (article 46 del REPAR).

  • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada (article 35 del REPAR).

  • Estudi d’impacte acústic (art. 33 del REPAR)

  • Dispositiu d’assistència sanitària (art. 48 del REPAR).

  • Documentació requerida per la normativa sobre escalfament i residus, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

  • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

 • Documentació en matèria d'incendis:

Projecte tècnic en matèria d'incendis, signat per tècnic competent (en format paper i en format digital). Cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Administració de la Generalitat (segons annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010), s'haurà de presentar la documentació davant de l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat. Junt amb el projecte tècnic s'haurà de presentar la següent documentació:

  • Formulari SP01 “Portada -projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis” i formulari SP02 “Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper”.

 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil.

 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada.

 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

 • Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris (només en cas d'establiments alimentaris).

En cas que la documentació técnica no estigui visada pel col·legi profesional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.

Supòsits especials:

 1. Supòsit especial 1: Llicències en immobles singulars que no compleixen tots els requeriments (article 106 del REPAR). Excepcionalment, es poden atorgar llicències d’establiments oberts al públic a locals que no compleixin totes les condicions establertes al REPAR, sempre que el desenvolupament de la seva activitat no comporti un risc per a la seguretat de les persones i concorrin totes i cadascuna de les circumstàncies establertes en l'article 106 del REPAR.

 2. Supòsit especial 2: Llicència d’establiments no permanents desmuntables regulat als articles 39 i 107 del REPAR i article 41 de la Llei 11/2009.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud Llicència Espectacles Ordinari pa09.pdf
Declaració Responsable Técnic pa03.pdf
Inici Activitat Establiments Alimentaris pa04.pdf