Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l’Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o persona organitzadora o el seu representant legal.


PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La resolució sobre l'atorgament o la denegació de la llicència municipal ambiental es dictarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament.

El termini restarà interromp en el cas que es demani esmena o millora de la

documentació i en la resta de supòsits que preveu l'article 42.5 de la LPAC.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model de sol·licitud
 • Memòria d’espectacle públic o d’activitat de caràcter extraordinari, amb el contingut de l’art. 113 del REPAR.
 • Estudi d’impacte acústic (art. 33 del REPAR)
 • Memòria de seguretat (article 42 del REPAR).
 • Pla d’autoprotecció (article 46 del REPAR).
 • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada (article 35 del REPAR).
 • Condicions d’higiene i salubritat (article 47 del REPAR)
 • Dispositiu d’assistència sanitària (art. 48 del REPAR).
 • Designació de la persona responsable de la convocatòria, organització i realització, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques, o persones responsables.
 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil.
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.
 • En cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi professional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.
 • Documentació en matèria d'incendis:

Aquesta documentació és preceptiva cas que es modifiquin les condicions en matèria d'incendis definides a la documentació tècnica que va servir de base per a la concessió de la llicència / comunicació de l'establiment on es realitza l'acte extraordinari sol·licitat (superfície, aforament, etc.).

Cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Administració de la Generalitat (segons annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010), s'haurà de presentar la documentació davant de l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat. Junt amb el projecte tècnic s'haurà de presentar la següent documentació:
  • Formulari SP01 “Portada -projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis” i formulari SP02 “Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper”.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Declaració Responsable Técnic pa03.pdf
Sol·licitud Llicencia Espectacles Extraordinari pa08.pdf