Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Declaració responsable d'activitats econòmiques innòcues

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació prèvia per l'inici, modificació o canvi de titularitat de les activitats incloses en l'annex 1 de la llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa.

Aquestes activitats no tenen incidència ambiental, i per tant es sotmeten a un procediment més simple, on només cal presentar una declaració responsable en la qual s'ha de declarar que es compleixen els requisits establerts a la normativa vigent per accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Aquest certificat tècnic ha d'estar signat per un tècnic competent relatiu a les condicions tècniques exigibles a l'establiment o l'activitat, incloses les relatives a prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i ha d'incorporar les dades identificatives del tècnic competent.

La declaració responsable ha de formalitzar-se sense perjudici de les obres, que han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent i per les altres llicències sectorials necessàries.

Una vegada presentada la declaració responsable, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local. Sens perjudici que l’activitat cal disposar dels títols administratius habilitant o controls inicial que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.

La declaració responsable no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de documentació, la persona interessada podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la comunicació prèvia no és vàlida, podent-ne ordenar la clausura de l'activitat, dins el marc del procediment instruït a l'efecte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Model de declaració responsable signada pel titular.
  • Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentari (només en cas d'establiments alimentaris).
  • Autoliquidació de la taxa.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Declaració responsable d'activitats econòmiques innòcues pa11.pdf
Model de certificat tècnic pa12.pdf
Inici Activitat Establiments Alimentaris pa04.pdf