Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Comunicació prèvia d'activitats econòmiques de baix risc

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació prèvia de les activitats incloses en l'annex 2 de la llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa.

Aquestes activitats tenen una menor incidència ambiental, i per tant es sotmeten a un procediment més simple, on només cal realitzar una comunicació a l'ajuntament per iniciar l'activitat.

La comunicació ha de formalitzar-se sense perjudici de les obres, que han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent i per les altres llicències sectorials necessàries.

Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local. Sens perjudici que l’activitat cal disposar dels títols administratius habilitant o controls inicial que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.

La comunicació no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de documentació, la persona interessada podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la comunicació prèvia no és vàlida, podent-ne ordenar la clausura de l'activitat, dins el marc del procediment instruït a l'efecte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Model de comunicació.
  • Projecte tècnic redactat i signat per un tècnic competent (el projecte tècnic ha de justificar el compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l'exercici de l'activitat, i dels requisits establerts en la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis).
  • Certificat signat pel tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat (aquest certificat també ha de verificar l'adequació de l'establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis d'acord amb la reglamentació tècnica aplicable).
  • Declaració responsable del tècnic competent (en cas de què la documentació tècnica no estigui visada).
  • Documentació acreditativa de la representació (si és el cas).
  • Declaració responsable d'inici d'establiments alimentaris (si és el cas).
  • Autoliquidació de la taxa.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Declaració responsable del tècnic redactor de la documentació tècnica presentada pa03.pdf
Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris pa04.pdf
Comunicació prèvia d'activitats econòmiques de baix risc pa10.pdf