Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Comunicació d’espectacles públics i activitats recreatives

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser permanents, o de temporada.

Estan sotmesos al règim de la comunicació prèvia els casos següents:

 1. La modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent.

 2. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics.

 3. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones.

 4. Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.

 5. Les actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg de l’annex I.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o persona organitzadora o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d’una llei, per a dur a terme l’activitat. En cas contrari, s'entendrà com a no efectuada. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l'exercici de l'activitat objecte de comunicació.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model de comunicació degudament emplenat

 • Projecte tècnic. Signat per tècnic o tècnica competent, amb el contingut mínim previst per la normativa vigent aplicable a l’activitat, segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Que segons el cas serà el següent:

 1. Memòria de seguretat (article 42 del REPAR).

 2. Pla d’autoprotecció (article 46 del REPAR).

 3. Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada (article 35 del REPAR).

 4. Estudi d’impacte acústic (art. 33 del REPAR)

 5. Memòria de seguretat (art. 42 del REPAR)

 6. Dispositiu d’assistència sanitària (art. 48 del REPAR).

 7. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.


 • Documentació en matèria d'incendis:

Projecte tècnic en matèria d'incendis, signat per tècnic competent (en format paper i en format digital). Cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Administració de la Generalitat (segons annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010), s'haurà de presentar la documentació davant de l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat. Junt amb el projecte tècnic s'haurà de presentar la següent documentació:

 • Formulari SP01 “Portada -projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis” i formulari SP02 “Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper”.

Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil.

Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació sectorial aplicable a l’activitat.

Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris (només en cas d'establiments alimentaris)

En cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi professional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model comunicació previa pa06.pdf
Declaració Responsable Técnic pa03.pdf
Inici Activitat Establiments Alimentaris pa04.pdf