Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Comunicació ambiental (Annex III Llei 20/2009)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació prèvia de les activitats incloses a l'Annex III de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Aquestes activitats tenen una menor incidència ambiental, i per tant es sotmeten a un procediment més simple, on només cal realitzar una comunicació a l’ajuntament per iniciar l’activitat.

La comunicació ha de formalitzar-se un vegada acabades les obres i les instal•lacions necessàries, que han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent i per les altres llicències sectorials necessàries.

Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local. Sens perjudici que l’activitat cal disposar dels títols administratius habilitant o controls inicial que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.

La comunicació no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de documentació, la persona interessada podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la comunicació prèvia no és vàlida, podent-ne ordenar la clausura de l'activitat, dins el marc del procediment instruït a l'efecte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

 • Model de comunicació.

 • Projecte signat per tècnic competent, per duplicat.

 • Documentació en matèria de prevenció i seguretat en matèria d'incendis:

  • Projecte tècnic en matèria d'incendis, signat per tècnic competent (en format paper i en format digital).


  Cas que la competència per emetre l'informe en matèria d'incendis correspongui a l'Administració de la Generalitat (segons annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010), s'haurà de presentar la documentació davant de l'Ajuntament, el qual la trametrà a la Generalitat.

  Junt amb el projecte tècnic s'haurà de presentar la següent documentació:

  • Formulari SP01 “Portada -projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d'incendi en establiments, activitats, infraestructures i edificis”
  • Formulari SP02 “Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper”

 • Certificació tècnica descrita en l'art. 52.2b) de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 • En cas d'activitats ramaderes, el pla de dejeccions ramaderes, informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

 • Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentari (només en cas d'establiments alimentaris).

 • Informe de compatibilitat urbanística (si es volen utilitzar per a un ús concret construccions sense ús específic).

 • En cas que la documentació tècnica no estigui visada pel col·legi profesional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Comunicacio previa activitats annex III pa02.pdf
Declaració Responsable Técnic pa03.pdf
Inici Activitat Establiments Alimentaris pa04.pdf