Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Modificacions de les activitats

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Modificacions que s'hagin d'efectuar en les activitats que disposen de llicència concedida o de comunicació vàlidament efectuada. 

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular d'una activitat que vigui efectuar modificacions en les instal·lacions o en l'activitat que disposin de llicència o de comunicació vàlidament efectuada. 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari: De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats ambientals.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

  • ACTIVITATS SOTMESES A LA NORMATIVA AMBIENTAL

Les modificacions de les activitats sotmeses al règim de comunicació, s'han de comunicar a l'Ajuntament.

Les modificacions de les activitats sotmeses a llicència s'han de sotmetre a l'Ajuntament, per tal que en el termini d'un mes, avaluï si es tracta d'una modificació substancial o d'una modificació no substancial. Si es considera no substancial, o no es diu el contrari en el termini d'un mes, la modificació pot dur-se a terme.

En cas que es consideri substancial, caldrà inicial el mateix tràmit que si fos una comunicació ambiental o una llicència ambiental.


  • ACTIVITATS SOTMESES A LA NORMATIVA D'ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES

Les modificacions substancials, ja sigui per transformació, adaptació, reforma, reducció, ampliació o canvi d'emplaçament, estan subjectes a l'obtenció d'una nova llicència.

En la resta de casos, les modificacions estan subjectes a comunicació prèvia. No caldrà nova llicència si els nous espectacles públics o les noves activitats recreatives no estan subjectes a requeriments addicionals dels inicialment exigits.


  • ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Les modificacions de les activitats requereixen de nova declaració responsable en el cas d'activitats innòcues o de nova comunicació prèvia en el cas d'activitats de baix risc.


L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats.


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Model de sol·licitud general.
  • Documentació tècnica referida a la modificació, signada per tècnic competent.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf