Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Autorització per la venda ambulant o no sedentària

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud d’autorització per la venda ambulant o no sedentària.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l’any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d’Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

La resolució sobre l’atorgament o la denegació de l’autorització es dictarà en un termini màxim de dos mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Model de sol·licitud

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Autorització de venda ambulant o no sedentària pa10.PDF