Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Activitats sotmeses a la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació prèvia de les activitats incloses a la Llei 12/2012, de 26 de desembre , de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Aquestes activitats tenen una menor incidència ambiental, i per tant es sotmeten a un procediment més simple, on només cal realitzar una declaració responsable a l’ajuntament per iniciar l’activitat.

Si les obres de condicionament del local no requereixen la redacció d'un projecte tècnic, la comunicació de les obres es pot realitzar amb la declaració responsable de l'activitat.

Una vegada efectuada la comunicació, l’activitat por iniciar el seu exercici, SOTA LA RESPONSABILITAT EXCLUSIVA de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat l’adequació del local. Sens perjudici que l’activitat cal disposar dels títols administratius habilitant o controls inicial que, d’acord amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius, i sense perjudici de les facultats d'inspecció i control per part de l'Ajuntament.

La comunicació no atorga a la persona o a l’empresa titulars de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius.

Requisits

- Que l'activitat estigui inclosa en l'annex de la citada Llei 12/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis.

- Que la seva superfície útil d'exposició i venta al públic no és superior a 750 metres quadrats,

- Que no hi hagi impacte en el patrimoni històric-artístic ni en béns catalogats, ni en l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari:

De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuat el tràmit de presentació de documentació, la persona interessada podrà iniciar l'exercici de l'activitat, sempre sota la seva responsabilitat i sense perjudici de l'obtenció d'altres títols habilitats que puguin ser preceptius d'acord amb la legislació sectorial.

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats sotmeses a aquest règim. Per al cas que es detectin irregularitats o incompliments, s'entendrà que la declaració responsable no és vàlida, podent-ne ordenar la clausura de l'activitat, dins el marc del procediment instruït a l'efecte.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Model de comunicació

Projecte tècnic de l'activitat, signat per tècnic competent, en el que es justifiquen els requisits tècnics necessaris en compliment de la normativa vigent que li sigui d'aplicació a l'activitat, inclosa la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

En cas que siguin necessàries obres de condicionament del local:

  • Pressupost de les obres a executar.

  • Fiança per la correcta gestió dels residus de la construcció.

  • Croquis de les obres a executar

  • Fotografies de l'estat actual del local

En cas d'establiments alimentaris:

  • Declaració responsable d'inici d'activitats per a establiments alimentaris

En cas que la documentació técnica no estigui visada pel col·legi profesional corresponent, el model de declaració responsable a signar pel tècnic competent.