Tràmits i serveis / Animals domèstics / Control de gossos perillosos (llicència i renovació)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment en el municipi hauran d'estar censats en aquest Ajuntament i el seu propietari i/o conductor disposar de la corresponent llicència administrativa. La llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos té una validesa de 5 anys. Passat aquest temps, s'ha de sol·licitar la renovació.

Es consideren gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a una de les races següents:

 • Bullmastiff
 • Dòberman
 • Dog de Burdeos
 • Fila Brasilero
 • Mastí napolità
 • Pit bull
 • De presa canari
 • Rottweilwer
 • Staffordhire terrier
 • American Staffordhire
 • Tosa japonès
 • Akita Inu


b) Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.


c) Independentment de la raça els que han estat ensinistrats per l'atac i defensa, i els que presentin un caràcter marcadament agressiu i/o que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones o altres gossos.

L'Ajuntament podrà modificar i/o ampliar la llista anterior en casos o situacions concretes i quan les circumstàncies així ho aconsellin.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els propietaris i/o conductors de gossos considerats perillosos. La persona sol·licitant ha de ser major d'edat, no tenir antecedents penals i no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinència de gossos perillosos.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

En el termini màxim d'un mes comptat a partir de la data de naixement, data d'adquisició de l'animal o del fet que hagi motivat la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 11

Taxa per la inscripció al cens: 12,00 €

Gratuït per a la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Òrgan que resol:

Decret d'alcaldia per l'atorgament llicència gos perillós.
Junta de Govern Local per sancions infraccions greus i molt greus.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

3 mesos, com a màxim

Efectes del silenci administratiu: Desestimatori

OBSERVACIONS:

La tinença de gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics:

 • Hauran de portar obligatòriament morrió.
 • Hauran de ser guiats i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense poder portar més d'un d'aquests gossos per persona.

La tinença de gossos potencialment perillosos, en llocs i espais privats:
En finques, terrenys, terrats, patis o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar lligats, excepte si el lloc on es troben disposa d'una superfície, altura i adequat tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixen o s'apropin a aquests llocs.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos
Original i fotocòpia de la següent documentació:

 • Sol·licitud d'alta en el cens municipal d'animals de companyia
 • Sol·licitud de llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos
Del gos:
 • Cartilla de vacunació
 • Document acreditatiu de la identificació del gos mitjançant microxip
De la persona titular o conductora:
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos
 • Declaració jurada de no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinença de gossos perillosos
 • DNI/NIF de la persona titular
 • Justificant d'ingrés de la taxa municipal de tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'un gos considerat potencialment perillós
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, que ha de cobrir danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253€. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'identificació de l'animal
 • Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança
b) Renovació de llicència (als 5 anys d'haver obtingut la llicència)
Original i fotocòpia de la següent documentació:

 • Sol·licitud de renovació de llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos
De la persona titular o conductora:

 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos
 • Declaració jurada de no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinença de gossos perillosos
 • DNI/NIF de la persona sol·licitant
 • Justificant d'ingrés de la taxa municipal de tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'un gos considerat potencialment perillós
 • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, que ha de cobrir danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253€. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'identificació de l'animal
 • Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf