Tràmits i serveis / Jutjat de Pau (Registre Civil) / Inscripció de Naixement

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Assentament registral, estès per l'Encarregat del Registre Civil, que dóna fe del naixement, de la data, de l'hora, del lloc, del sexe i de la filiació de l'inscrit.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els progenitors que estiguin empadronats a la Canonja.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Des de les 24 hores des del moment del part fins als 8 dies posteriors.

ON ES POT TRAMITAR:

Registre Civil de la Canonja. 

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Gratuït

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Jutjat de Pau de la Canonja.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Immediat 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

A.- FILLS MATRIMONIALS


Full groc facilitat per l'Hospital degudament emplenat

Butlletí de l'Institut Nacional d'Estadística facilitat per l'Hospital degudament emplenat

Certificat de l'Hospital conforme no s'ha promogut cap altra inscripció del nounat

Volant d'empadronament dels pares, expedit per l'Ajuntament de la Canonja

Fotocòpia del DNI dels pares

Llibre de família


B.- FILLS NO MATRIMONIALS


HAURAN DE COMPARÈIXER TOTS DOS PROGENITORS I APORTAR:


Full groc facilitat per l'Hospital degudament emplenat

Butlletí de l'Institut Nacional d'Estadística facilitat per l'Hospital degudament emplenat

Certificat de l'Hospital conforme no s'ha promogut cap altra inscripció del nounat

Volant d'empadronament dels pares, expedit per l'Ajuntament de la Canonja, acreditant el domicili comú.

Fotocòpia del DNI dels pares

Acta de reconeixement patern facilitada pel Registre Civil de la Canonja.

Si s'escau, Llibre de família (parelles que ja tinguin un fill en comú)