Tràmits i serveis / Jutjat de Pau (Registre Civil) / Fe de Vida

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

El certificat de Fe de vida i estat és el document que acredita que una persona està viva, així com el seu estat civil, mitjançant la corresponent fe de l'Encarregat del Registre civil després de la compareixença de la persona interessada.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà que ho requereixi. 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Registre civil.

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Jutjat de Pau.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

El termini entre la sol·licitud i la recepció serà fins a 48h.

OBSERVACIONS:

La persona interessada haurà d'acudir personalment al Registre Civil, amb DNI. Si la persona interessada no pogués acudir personalment per estar impossibilitada, ho podrà fer una altra persona, que haurà d'aportar, en tot cas, còpia del seu DNI, còpia del DNI de la persona interessada i un certificat mèdic recent (no seran admesos certificats mèdics d'una antiguitat superior a 24h)